Ãöæöß i ãöæöß ii i öô ãö ö ö

Info icon This is a preview. Sign up to view the full content.

50. ÃÖæ“Öß I ÃÖæ“Öß II I. †Ö‡Ô ‹ÃÖ - ‹»Ö ‹´Ö ×ÃÖ¨Ö®ŸÖ 1. ±Ïë Û Öê ´ÖÖ êפ×ݻֵÖÖ®Öß †Öî¸ ×¸“Ö›Ô ²Ö δֲÖÝÖ Ô II. ˆ¯Ö³ÖÖ êÝÖŸÖÖ ¸îד֙ 2. »µÖ æÛÖÃÖ †Ö î¸ ÃÖÖ•Ö í™ III. •Öß¾Ö®Ö-“ÖÛ Î ¯Ö ÏÛ»¯Ö®ÖÖ 3. ×ÆOEÃÖ †Öî¸ ÆëÃÖ®Ö IV. Ûê ®ÃÖ †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö Ûê †Ö»ÖÖê“ÖÛ 4. •Öê´ÃÖ ×›µÖæÃÖ®Ö²ÖÝÖ Ô Ûæ ™ : I II III IV
Image of page 15
Paper-II 16 J-01-12 Space For Rough Work
Image of page 16
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '11
 • AinsleyHendricks
 • II & III, ÃÖÆüß Æïü, ŸÖÛÔú

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern