y càng có nhi ề u thì l � i càng có ích Tuy nhiên việ c nh ồi nhét t � vự ng d

Y càng có nhi ề u thì l ? i càng có ích tuy

This preview shows page 4 - 6 out of 191 pages.

y, càng có nhi u thì l i càng có ích. Tuy nhiên, vi c nh i nhét t v ng d d ẫn đế n vi c quên m t t và không s d ng h ế t t v ựng khi đi thi khi ế n cho m i n l ực trướ c k thi tr nên “công cốc” ; Th hai là trên th trườ ng hi n nay, h ầu như các loạ i sách tham kh o đa phầ n xây d ng các câu h i d a trên c ảm tính và chưa đượ c h th ng; Th ba là do các lo ại sách chưa đượ c h th ng nên khi tham kh ảo, ngườ i h ọc cũng theo m t l ối đi như vậ y khi ế n cho vi c ôn luy n không th đạt đượ c hi u qu cao nh t. Chính vì v ậy, độ i ngũ chuyên môn và đào tạ o IELTS Fighter chính th c so n ra cu n E-book này để giúp các b n ti ế p c n d dàng hơn vớ i ần thi “khó nhằn” này trong kỳ thi IELTS. E-book bao g m nh ững bí kíp “gia truyền” và tậ p trung vào 15 ch đề ph bi ế n trong ph n thi Speaking (bao g m Education, Children, Travelling, Children,...), và m i ch đề s đượ c chia ra thành các subtopics (ch đề nh ỏ) để vi c h c t v ựng đượ c c th hơn. M i topic s có nh ng câu h i g i ý cho c 3 ph n thi, kèm v ới đó là các từ v ng đặ c bi t liên quan đế n ch đề và thú v hơn, ở cu i m i topic s là m t b ng th ng kê l i t v ng c a c 3 ph n và m t bài t p nho nh giúp các b n h c viên nh t thêm. Nh ng t v ng v ới độ ph bi n ít và độ khó cao cùng v ới cách hành văn chắ c ch ắn và đa dạ ng s là tr th c c k đắ c l c giúp cho các chi ế n binh có th đạ t t i band 7.0 ho ặc cao hơn trong kỳ thi IELTS đấ y!
Image of page 4
IELTS Fighter - Trung Tâm Luy n Thi IELTS s 1 Vi t Nam Website: ielts-fighter.com | Hotline: 0903 411 666 Fanpage: facebook.com/ielts.fighter/ Group: facebook.com/groups/ieltsfighter.support/ Tr n b t v ng IELTS Speaking band 7.0+ theo ch đề T r a n g | 5 Điều đặ c bi ệt hơn nữ a là: M i câu tr l i s đi theo ‘Công thức A.R.E.A ĐỘ C QUY ỀN’ củ a IELTS Fighter. Trong đó: A - Answer: Đưa ra câu trả l i tr c ti ế p cho câu h i. R - Reason: Đưa ra lý do cho câu tr l i. E - Example: Đưa ra ví dụ c th cho câu tr l i. A - Alternatives: Có th đưa ra ý kiế n trái chi u cho câu tr l i. Công th ức này như mộ t b khung mà ngườ i h c có th v n d ng trong c 3 PARTS c ủa đề thi IELTS Speaking, giúp bài nói có m t c u trúc ổn đị nh mà không c n ph i m t nhi u th ời gian tư duy tìm ý. Các b n h c viên chú ý, v i m i câu h i, chúng ta nên có ch c ch n 3 ph n Answer, Reason Example để đả m b ảo đủ ý và ph n Alternatives có th có ho c không. Để vi ệc theo dõi đượ c d dàng hơn, chúng mình đã ghi chú thích ở trướ c m i câu tr l ời để giúp các b n d nh ận ra đó là Answer, Reason, Example hay Alternatives! Chúc các b n h c th t t t và có nh ng kho ng th i gian th t h u ích khi s d ng cu n sách này c a IELTS Fighter!
Image of page 5
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 191 pages?

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture