Công cuộc đổ i m ớ i h ộ i nh ậ p kinh t

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 53 - 55 out of 113 pages.

Công cuộc đổ i m i, h i nh p kinh t ế Qu c t ế theo ch trƣơng chính sách củ a Đảng và nhà nƣớc đã và đang làm cho cuộ c s ống đƣợc nâng lên, các công trình dự án thi công, xây dự ng, l ắp đặt công trình giao thông, dân dụ ng, th ủy điệ n, c ầu đƣờng ngày càng nhiều thêm điều này mang đến cho công ty TNHH S n xu ất và thƣơng mạ i Phong Phú nhi ều cơ hộ i, nhi u ti ềm năng trong công cuộc phát triển công ty đứ ng v ững trên th trƣờ ng - Công ty có một đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ và có năng lực làm việ c cao và đội ngũ nhân viên này ngày càng đƣợc đào tạ o v ki ế n th ức và chuyên môn làm cho năng lực làm việ c c a h ngày càng đƣợc nâng cao. Cùng với nó là đội ngũ công nhân có tay nghề cao lâu năm và phần đa trong số h đã tham gia các đội thi công và s n xu t c ủa công ty ngay từ nh ững ngày đầu thành lập và đây là mộ t y ế u t h ế t s c quan tr ng. - Đố i v ới lĩnh vự c s n xu ất bê tông và dị ch v gia công kế t c ấu thép củ a kh i s n xu t c ủa công ty có đƣợ c s thành công là mộ t ph ần do lãnh đạo công ty đã đi đúng hƣớ ng h ợp tác làm ăn lâu dài vớ i nhi ều công ty trên địa bàn thành phố do đó việ c s n xu t v t li ệu cho xây lắp đã không bị trì trệ . b. K hó khăn M t trong nh ững khó khăn nổ i b ật là hiện tƣợ ng thi ế u v n, do ngu n v n c a công ty còn nhiề u h n ch ế nên công ty còn phả i d a nhi ều vào các khoả n v n vay d n đế n b ra nh ng kho ản chi phí không cầ n thi ết vì vậy mà không tạo ra đƣợ c s ch động và nhanh nhạy cho công ty trong quá trình mở r ng s n xu ất hay xây dựng các chi nhánh ở t ỉnh khác điều này thƣờng xuyên dẫn đến các tình trạ ng b l cơ hộ i kinh doanh c ủa công ty Th t ục hành chính trong công ty chƣa phù hợ p v i th ời đại công nghệ thông tin, máy móc thiế t b còn nhiề u lo i s p h ng ho ặc đã quá cũ mà không dùng đƣợ c. Tình hình cán bộ qu ản lí kĩ thuậ t gi ỏi và công nhân có tay nghề cao còn thiế u nhi u so v i nhu c ầu và yêu cầu phát triể n c a s n su ất thi công.
Image of page 53

Subscribe to view the full document.

44 c ông ty xây dựng nên địa bàn sả n xu ất kinh doanh là rấ t r ng, h u h ết phân tán ở các Tỉnh khác nhau chính vì vậ y vi c qu ản lý, giám sát là rấ t ph c t ạp khó khăn.
Image of page 54
Image of page 55
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes