Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

40 de angaja ț i 35 lucreaz ă în organiza ț ii cu

Info icon This preview shows pages 54–56. Sign up to view the full content.

40 de angaja ț i, 35 lucreaz ă în organiza ț ii cu 40-200 de angaja ț i, 20 lucreaz ă în organiza ț ii cu un num ă r de angaja ț i cuprins între 201-1000 angaja ț i ș i 20 lucreaz ă în organiza ț ii cu peste 1000 de angaja ț i. Participan ț ii au fost ruga ț i s ă î ș i dea acordul de a mai participa la etape ulterioare ale studiului precum participarea la un program de training de informare asupra fenomenului de bullying la locul de munc ă ș i de exersare a unor modalt ăț i de îmbun ă t ăț ire a nivelului de rezilien ță psihologic ă ș i 149 dintre ace ș tia ș i-au dat acordul s ă participe la etapele viitoare ale studiului. Chestionarele au fost plasate într-o ordine specific ă primul chestionar fiind cel de m ă surare a expunerii la bullying-ul de la locul de munc ă , cel de al doilea
Image of page 54

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     55 chestionar a fost cel de rezilien ță psihologic ă ș i cel de al treilea chestionar m ă soar ă starea de încordare fizic ă ș i mental ă . 10. Instrumentele Bullying-ul de la locul de munc ă a fost m ă surat prin varianta româneasc ă a chestionarului de comportamente negative la locul de munc ă (Einarsen, Hoel ș i Notelaers 2009; tradus ș i adaptat pe popula ț ie româneasc ă de Chiril ă ș i Constantin 2014b). Chestionarul con ț ine 22 de itemi ce se grupeaz ă pe trei dimensiuni: bullying-ul oritentat spre persoan ă , bullying-ul îndreptat spre contextul muncii ș i comportamentele de intimidare. Coeficientul alpha Cronbach pe întreg chestionarul este .92. Rezilien ț a psihologic ă a fost m ă surat ă prin scala de rezilien ță psihologic ă în 14 itemi a lui Wagnild (Wagnild 2011). Coeficientul alpha Cronbach este de .86 Starea de încordare fizic ă ș i mental ă a fost m ă surat ă prin dou ă scale ale inventarului de stres ocupa ț ional (Evers, Frese ș i Cooper 2000). Scala de încordare fizic ă a fost compus ă din cinci itemi ș i scala de încordare mental ă a fost compus ă din ș apte itemi. Coeficientul alpha Cronbach pentru încordarea fizic ă este de .68 ș i de .60 pentru încordarea mental ă . 11. Rezultate Tabel 1. Corela ț ii între bullying-ul la locul de munc ă , rezilien ț a psihologic ă ș i starea de încordare fizic ă ș i mental ă Variabile M SD 1 2 3 4 bullying-ul la locul de munc ă rezilien ț a psihologic ă încordarea fizic ă încordarea mental ă .56 1 .67 -.18* 1 .53 .43** -.21** 1 2.08 .42 .02 -.39** .47** 1 *, p<.05; **, p<.01 Rezultatele din tabel arat ă o corela ț ie semnificativ ă , negativ ă ș i mic ă între bullying-ul de la locul de munc ă ș i rezilien ț a psihologic ă . Acest lucru înseamn ă c ă persoanele expuse persistent la bullying la locul lor de munc ă au niveluri sc ă zute ale rezilien ț ei psihologice. Prima ipotez ă a fost confirmat ă .
Image of page 55
Image of page 56
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern