Çdo qendër votimi do paisej me shabllonin përkatës për t� verbërit dhe me

Çdo qendër votimi do paisej me shabllonin

This preview shows page 91 - 93 out of 185 pages.

saj, masat e marra për votimin e personave me aftësi të kufizuara. Çdo qendër votimi do paisej me shabllonin përkatës për të verbërit dhe me infrastrukturën e duhur për personat me probleme të tjera. Është investuar për fletët e votimit me alfabetin “brail”. Gjithashtu, me ndihmën e ndërkombëtarëve janë mundësuar “rampet”, të vendosura në qendrat e votimit ditën e zgjedhjeve. 72 Doculive nr.201501359 73 Doculive nr.201501358 74 Doculive nr.201501348, nr.201501366, nr.201502602 75 Doculive nr.201500833
Image of page 91
89 Problematikat e referuara edhe në Raportin e vitit 2014, vazhdojnë të jenë ekzistuese dhe nuk kanë gjetur ende zgjidhje. Këtu mundtë përmendim, mungesën e përshtatshmërisë në ambiententet publike dhe private, mungesën e aksesit në transportin urban publik dhe mosrimbursimin e biletës, moszbatimn e dispozitave ligjore për punësimin, mungesën e aksesit në arsimin publik të fëmijëve me aftësi të kufizuara, mungesën e statistikave për personat me sëmundje të rënda mendore, mosngritjen e qendrave rehabilituese rezidenciale për personat me sëmundje të rënda mendore. Sa më sipër, nevojitet një bashkërendim më i mirë i punës mes gjithë institucioneve shtetërore dhe aktorëve të shoqërisë civile, për të ndërmarrë hapat e duhura që realisht personave me aftësi të kufizuar t’u ofrohen shërbimet e munguara sipas standardeve europiane, me qëllim që ata të kenë të drejta të barabarta me pjesën tjetër të popullsisë. 4.6 Të moshuarit Të moshuarit ndeshen shpesh me barriera shoqërore që ndikojnë mjaft në jetën e tyre. Gjithmonë e më shumë të moshuar jetojnë të vetmuar, ndërkohë që gjendja ekonomike e tyre është më e rëndë se pjesa tjetër e shoqërisë. Për të garantuar dhe forcuar të drejtat e të moshuarve, kërkohet që të miratohet Statusi i Moshës së Tretë. Kjo çështje është prezantuar edhe në Raportin vjetor 2014, ku kemi thkesuar faktin se institucioni ynë ka ndërmjetuar për këtë çështje më herët. Më datë 17.02.2015, por edhe 6 muaj më pas i është drejtuar një rekomandim Ministrit të Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, për propozimin për miratim të projektligjit “Për përmirësimin e cilësisë së jetesës dhe plotësimit të nevojave për moshën e tretë”, që ende sot ka mbetur pa një përgjigje. Në kuadër të zgjedhjeve lokale 2015, me qëllim krijimin e kushteve të nevojshme që personat e moshuar, të cilët strehohen në qendrat rezidenciale, më datë 03.06.2015, u jemi drejtuar drejtuesve të Shtëpive të të Moshuarve, Tiranë, Kavajë, Shkodër, Fier dhe Gjirokastër për masat e marra për t’u mundësuar këtyre personave që të ushtrojnë në mënyrë të plotë dhe të qetë të drejtën e votës. Në përgjigje të kërkesave tona, Shtëpia e të Moshuarve Tiranë, Gjirokastër dhe Fier, na informoi se të gjithë të moshuarit janë pajisur me dokumenta identifikimi dhe janë marrë të gjitha masat që ata të ushtrojnë të drejtën e votës. 76 Në mbrojtje të të drejtave të të moshuarve, janë kryer inspektime në Shtëpitë e të Moshuarve Gjirokastër, Shkodër, Fier, Kavajë. Duke qenë se, standardet e shërbimeve në qendrat
Image of page 92
Image of page 93

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 185 pages?

  • Summer '17

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture