Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

În plus experien ț a personal ă a medicului poate

Info icon This preview shows pages 134–136. Sign up to view the full content.

În plus experien ț a personal ă a medicului poate s ă nu coincid ă cu realit ăț ile ș tiin ț ifice.
Image of page 134

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     135 Faptul c ă un tip de tratament a func ț ionat de mai multe ori pentru pacien ț ii s ă i nu îl valideaz ă ș tiin ț ific. Având în vedere progresul constant al ș tiin ț ei este oricum imposibil pentru un medic s ă fie mereu la curent cu ultimele descoperiri. Abilit ăț ile de comunicare deficitare ș i lipsa form ă rii în comunicarea datelor despre riscuri ș i beneficii afecteaz ă transmiterea corect ă a informa ț iei. Maniera în care este transmis ă informa ț ia despre riscuri ș i beneficii poate afecta semnificativ alegerea unei op ț iuni în detrimentul celeilalte. În medie pacien ț ii sunt întrerup ț i la 18 secunde dup ă ce au început prezentarea problemei ș i doar 23% dintre ei î ș i vor continua ideea (Beckman ș i Frankel 1984). În felul acesta, în urma examin ă rii, medicii ob ț in mai pu ț in de jum ă tate din informa ț ia disponibil ă ș i necesar ă pentru o decizie optim ă (Roter ș i Hall 1989). Cadrele medicale subestimeaz ă nevoia de informare resim ț it ă de pacien ț i. Ace ș tia din urm ă raporteaz ă sistematic nevoia de a fi mai bine informa ț i (Daltroy 1993). Conflictele de rol ș i de interese apar atunci când medicul este finan ț at de o anume firm ă de medicamente sau când realizeaz ă cercet ă ri pe un anumit tip de tratament. Conflictele de rol pot ap ă rea atunci când pacienta este un membru al familiei sau o cuno ș tin ță apropiat ă . Medicul nu mai poate fi instan ț a obiectiv ă în luarea deciziei. Bariere datorate pacientelor Teama pacientei de a lua o decizie gre ș it ă o poate face s ă delege total responsabilitatea, de ș i nu se simte reprezentat ă de alegerea medicului. Pe de alt ă parte se pare c ă atunci când pacientele se implic ă activ în alegerea interven ț iei opteaz ă preferen ț ial pentru mastectomie (Keating ș i colab. 2002). Explica ț ia este convingerea gre ș it ă c ă mastectomia este mai sigur ă . Fagerlin ș i colaboratorii (2006) raporteaz ă c ă doar jum ă tate dintre participantele la studiul lor ș tiau c ă mastectomia ș i opera ț ia conservatoare au rate de supravie ț uire similare. Dac ă nu sunt bine informate, pacientele vor alege din team ă , având ca unic obiectiv supravie ț uirea imediat ă . Vor opta pentru varianta cea mai agresiv ă ș i invaziv ă de tratament f ă r ă a ț ine cont de nevoile lor pe termen lung. De exemplu pacientele alegeau tratamentul adjuvant chimioterapic în 87% din cazuri când nu erau informate ș i cu 30 de procente mai pu ț in când erau informate (Peele ș i colab. 2005). Apare ș i tendin ț a de a supraestima beneficiile ș i de a subestima efectele adverse ș i dezavantajele. De exemplu, pacientele credeau c ă tratamentul chimioterapic adjuvant reduce riscul de recidiv ă cu 80% când în realitate îl reduce cu doar 40% (Ravdin ș i colab. 1998).
Image of page 135
Image of page 136
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern