përjashtimi për t� llogaritur TVSH kan� t� drejt� t� zgjedhin ti nënshtrohen

Përjashtimi për t? llogaritur tvsh kan? t? drejt?

This preview shows page 32 - 34 out of 36 pages.

përjashtimi për të llogaritur TVSH, kanë të drejtë të zgjedhin ti nënshtrohen regjimit normal të TVSH-së duke u regjistruar me përgjegjësi tatimore për TVSH-në. 2. Kjo e drejtë mund të ushtrohet në rastet e mëposhtme: a. Personat e tatueshëm, të cilët regjistrohen për të kryer veprimtari ekonomike për herë të parë, edhe pse qarkullimi që parashikojnë të realizojnë është nën kufirin minimal të regjistrimit për TVSH-në, kërkojnë vullnetarisht pranë autoriteteve kompetente ku paraqiten për të regjistruar veprimtarinë e tyre, që të regjistrohen si persona të tatueshëm për TVSH-në. Zbatimi i regjimit normal të TVSH-së mbi furnizimin e mallrave dhe shërbimeve te kryera prej tyre fillon nga data e regjistrimit të tyre për TVSH-në. b. Personat e tatueshëm të regjistruar, të cilët kryejnë veprimtari ekonomike në kushtet e regjimit për bizneseve e vogla dhe kërkojnë në mënyrë vullnetare ti nënshtrohen regjimit normal të TVSH-së. 32
Image of page 32
c. Personi që zgjedh ti nënshtrohet regjimit normal të TVSH-së, sipas pikës 1, detyrohet të qëndrojë dhe t’i nënshtrohet këtij regjimi jo më pak se 2 vjet kalendarikë, përveç se kur personi i tatueshëm nuk kryen më veprimtari ekonomike dhe çregjistrohet sipas procedurës së përcaktuar në ligjin “Për Procedurat Tatimore në RSH”. Kalimi në regjimin normal të TVSH-së 1. Kështu personi i tatueshëm që vepron në regjimin e bizneseve të vogla, i cili referuar të dhënave të regjistruara për qarkullimin gjatë periudhës janar 20xx – dhjetor 20xx, rezulton se ka kryer një qarkullim kumulativ vjetor, që kalon kufirin minimal të regjistrimit për TVSH-në, është i detyruar të kërkojë të regjistrohet për TVSH-në brenda datës 15 janar të vitit kalendarik pasardhës. 2. Në rast se kufiri minimal i regjistrimit për TVSH-në, bazuar në qarkullimin kumulativ, tejkalohet më parë se 12 muaj të vitit, personi i tatueshëm është i detyruar të kërkojë të regjistrohet për TVSH-në, menjëherë brenda 15 ditëve nga data e kalimit të kufirit dhe të llogarisë TVSH për shumën për të cilën është tejkaluar kufiri. Çdo person i tatueshëm i regjistruar në regjimin normal të TVSH- së sipas pikës 1 mund të kërkojë pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore që të çregjistrohet nga regjimi normal i TVSH-se dhe ka të drejtë të kërkojë t’i nënshtrohet regjimit të bizneseve të vogla në rast se qarkullimi i tij kumulativ për të paktën 1 vit të plotë kalendarik të mëparshëm (1 janar-31dhjetor), bie nën kufirin minimal të regjistrimit të TVSH-së. 1.1 Çregjistrimi nga TVSH i Personit të Tatueshëm Çdo person i tatueshëm i regjistruar në regjimin normal të TVSH-së, ka të drejtë të kërkojë të çregjistrohet nga TVSH, në rastet e mëposhtme: a) Kur personi i tatueshëm mbyll veprimtarinë e tij ekonomike. Personi i tatueshëm, i regjistruar në regjimin normal të TVSH-së, i cili përfundon veprimtarinë e tij ekonomike, detyrohet të bëjë kërkesë për çregjistrim brenda 15 ditëve nga data e mbylljes së veprimtarisë ekonomike. Në këtë rast kërkesa për çregjistrim i drejtohet Qendrës Kombëtare të Regjistrimit dhe për dijeni i adresohet edhe autoritetit tatimor përkatës. Procedura e çregjistrimit kryhet siç është përcaktuar
Image of page 33
Image of page 34

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 36 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes