Deklarata vjetore e t� ardhurave plotësohet nga indivi mbart detyrimin për të

Deklarata vjetore e t? ardhurave plotësohet nga

This preview shows page 16 - 18 out of 18 pages.

përfitimit të zbritjes së shpenzimeve. Deklarata vjetore e të ardhurave plotësohet nga individi që mbart detyrimin për të deklaruar. Mund të bëjnë deklarim edhe individët tatimpagues, të cilët nuk janë subjekt i deklarimit, por duan të plotësojnë deklaratën dhe kanë të ardhura bruto vjetore nga të gjitha burimet deri në shumën 1,050,000 (një milion e pesëdhjetë mijë) lekë në vit (e indeksueshme cdo vit), por jo më të lartë se kjo shumë. Në rastin e bashkeshorteve, me të ardhura totale vjetore bruto të secilit prej tyre deri në shumën 1,050,000 lekësh, për perfitimin e shpenzimeve të zbritshme, deklarata mund të plotësohet vetëm nga kryefamiljari. Në rastin e bashkëshortëve me të ardhura vjetore bruto të kryefamiljarit që e tejkalojnë limitin prej 1,050,000 lekë, dhe të ardhura vjetore bruto të bashkëshortes deri në shumën 1,050,000 leke, deklarata për përfitim nga shpenzimet e zbritshme mund të plotësohet vetëm nga bashkeshortja. Në rast se të ardhurat vjetore bruto të kryefamiljarit tejkalojnë shumën prej 2,000,000 lekësh dhe në bazë të ligjit kryefamiljari ka detyrim për plotesimin e deklaratës vjetore të të ardhurave personale, por jo të përfitojë nga shpenzimet e zbritshme dhe bashkeshortja e tij ka totalin e të ardhurave vjetore bruto më të vogla se 1,050,000 leke, atëherë kjo e fundit nuk mund të përfitojë nga e drejta e plotësimit të deklaratës për efekt të shpenzimeve të zbritshme. Për efekt të llogaritjes së të ardhurës së tatueshme të këtyre individëve që plotësojnë deklaratën vjetore të të ardhurave, janë shpenzime të zbritshme shpenzimet e mëposhtme: a) Shuma e interesit bankar të kredisë së marrë për shkollim për vete apo për fëmijët dhe personat në kujdestari, do të plotësohet për shumën e interesit bankar të kredisë së marrë për shkollim nga banka brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. b) Shpenzimet për mjekim për vete apo për fëmijët dhe personat në kujdestari për pjesën e pambuluar nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor, do të plotësohet mbështetur në faturat e lëshuara nga institucionet shëndetësore brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, për justifikimin e shpenzimeve për mjekim, sipas përcaktimeve në aktet nënligjore. Shuma e shpenzimeve të zbritshme nuk duhet të jetë më e madhe sesa shuma e të ardhurave bruto të tatueshme vjetore. Në rast të plotësimit të deklaratës nga individi (jokryefamiljar), shpenzimet vjetore për mjekim, për pjesën e pambuluar nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor janë 8,532 lekë, vetëm për individin deklarues. Në rast të plotesimit të deklaratës nga kryefamiljari, shpenzimet vjetore për mjëkim, për vete apo për fëmijët dhe personat në kujdestari, për pjesën e pambuluar nga sigurimi i detyrueshëm 16
Image of page 16
shëndetësor janë 8,532 lekë për secilin anëtar të familjes, por jo më shumë se 32,000 lekë, shuma këto të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave. Shembull. Në një familje të përbërë nga kryefamiljari, bashkëshortja dhe 3 fëmijët, kryefamiljari ka realizuar të ardhura individuale vjetore gjithsej në shumën 700,000 lekë, bashkëshortja ka realizuar të ardhura individuale vjetore gjithsej në shumën 600,000 lekë, ndërsa fëmijët nuk kanë të ardhura individuale. Gjatë vitit
Image of page 17
Image of page 18

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 18 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors