Tinawag niya ang mga pulis ngunit paos siya at malayo

This preview shows page 11 out of 11 pages.

ring iyo’y tila huhutukin. Tinawag niya ang mga pulis ngunit paos siya at malayo na angmga pulis. Nakalabas ang kanang kamay sa rehas, bumagsak ang kanyang mukha sasementadong lapag. Matagal siyang nakadapa bago niya narinig na may tila gumigising sakanya. “Tata Selo… Tata Selo…” Umangat ang mukha ni Tata Selo. Inaaninaw ng mgaluhaan niyang mata ang tumatawag sa kanya. Iyon ang batang dumalaw sa kanyakahapon. Hinawakan ng bata ang kamay ni Tata Selo na umaabot sa kanya. “Nando’n,Amang, si Saling sa Presidente,” wika ni Tata Selo. “Yayain mo nang umuwi, umuwi nakayo. Puntahan mo siya, Amang. Umuwi na kayo.” Muling bumagsak ang kanyang mukhasa lapag. Ang bat’y saglit na nagpaulik-ulik, pagkaraa’y takot at bantulot na sumunod…….Mag-iikaapat a ng hapon. Papahilig na sikat ng araw, ngunit mainit pa rin iyon. Maykapiraso nang lilim sa istaked, sa may dingding sa steel matting; ngunit si Tata Selo’y walaroon. Nasa init siya, nakakapit sa rehas sa dakong harapan ng istaked. Nakatingin siya salabas, sa kanyang malalabo at tila laging nang nag-aaninaw na mata’y tumatama angmapuling sikat ng araw. Sa labas ng istaked, nakasandig sa rehas ang batang inutusanniya kangina. Sinasabi ng bata na ayaw siyang papasukin sa tanggapan ng alkalde ngunithindi siya pinakikinggan ni Tata Selo, na ngayo’y hindi na pagbawi ng saka ang sinasabi.Habang nakakapit sa rehas at nakatingin sa labas, sinasabi niyang lahat ay kinukuha na sakanila, lahat ay! Ang laha ay kinukuha na sa kanila.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture