Truïc khoâng ñu� ñoä cöùng aûnh höôûng ñeán söï laøm vieäc cuûa tieát maùy

Truïc khoâng ñu? ñoä cöùng aûnh höôûng

This preview shows page 5 - 8 out of 22 pages.

- Truïc khoâng ñuû ñoä cöùng aûnh höôûng ñeán söï laøm vieäc cuûa tieát maùy khaùc. - Truïc bò dao ñoäng nhieàu. Vì vaäy chæ tieâu tính truïc: tính beàn, sao ñoù kieåm nghieäm theo ñieàu kieän moûi. Tuøy tình hình laøm vieäc cuï theå cuûa truïc,coù theå kieåm nghieäm theo ñoä cöùng uoán, ñoä cöùng xoaén, ñoä dao ñoäng, quaù taûi. 9.1.4.1. Tính truïc theo ñieàu kieän beàn: Khi ñaõ xaùc ñònh ñöôïc löïc taùc duïng leân truïc ( trò soá, ñaëc ñieåm phaân boá, vò trí, chieàu) phaûi tieán haønh choïn vaät lieäu truïc vaø xaùc ñònh kích thöôùc truïc theo ñieàu kieän beàn. Coù hai phöông phaùp tính toaùn: a) Tính sô boä truïc: Coù theå duøng phöông phaùp kinh nghieäm. - Truïc vaøo hoäp giaûm toác: d v = ( 0,8 ÷ 1,2 )d ñoängcô - Truïc bò daãn hoäp giaûm toác: d 2 = ( 0,3 ÷ 0,35 )A, A- khoaûng caùch truïc. - Cuõng coù theå tính truïc chæ theo moment xoaén vaø keå ñeán aûnh höôûng moment uoán ta haï thaáp giaù trò [ τ ]: Xuaát phaùt töø ñieàu kieän : τ [ τ ] (9.1) [ ] τ = = τ n . d 2 , 0 N 10 . 55 , 9 w M 3 6 x x (9.2) [ ] 3 6 . n . 2 , 0 N . 10 . 55 , 9 d τ N: coâng suaát truyeàn, Kw n: soá voøng quay truïc, voøng/phuùt
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 9. TRUÏC VAØ OÅ ÑÔÕ 190 Ñaët [ ] 130 110 . 2 , 0 10 . 55 , 9 c 3 6 ÷ = τ = 3 n N d (9.3) Pheùp tính sô boä keùm chính xaùc, phaïm vi öùng duïng heïp, ñeå chuaån bò cho böôùc tính gaàn ñuùng truïc, coù theå duøng keát quaû naøy xaùc ñònh chieàu roäng oå, do ñoù xaùc ñònh ñöôïc chieàu daøi truïc. b) Tính gaàn ñuùng truïc: Trong pheùp tính naøy, ta tính ñöôøng kính truïc theo caû moment uoán vaø moment xoaén. Muoán vaäy caàn phaûi xaùc ñònh chieàu daøi truïc, laäp bieåu ñoà noäi löïc cuûa truïc, sau ñoù söû duïng moät trong caùc thuyeát beàn ñeå tính toaùn. Giaû söû duøng thuyeát beàn thöù 4 ( thuyeát beàn theá naêng bieán ñoåi hình daùng ): σ = 2 2 3 τ + σ (9.4) Vôùi σ : öùng suaát phaùp do M u gaây ra. τ : öùng suaát tieáp do M x gaây ra. σ 3 2 un 2 u u d 1 , 0 M M W M + = = (9.5) M u : moment uoán toaøn phaàn. τ 3 x x x d 2 , 0 M W M = = (9.6) σ ( ) [ ] τ = + + = u utd 2 3 2 x 2 un 2 W M d 1 , 0 M . 75 , 0 M M vôùi M utd 2 x 2 un 2 M . 75 , 0 M M + + = (9.7) Do ñoù: d [ ] 3 utd . 1 , 0 M σ (9.8) Neáu laø truïc roãng: ( ) [ ] utd 3 4 M d 0,1. 1 . −β σ (9.8’) Vôùi β = d ' d d’: ñöôøng kính loã truïc
Image of page 6
Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 9. TRUÏC VAØ OÅ ÑÔÕ 191 Trò soá öùng suaát cho pheùp [ σ ] cuûa moät soá loaïi theùp laøm truïc cho ôû baûng 9.3 Baûng 9.3 Trò soá öùng suaát cho pheùp [ σ ] cuûa theùp cheá taïo truïc. Loaïi theùp, caùch nhieät luyeän vaø cô tính ( N.mm 2 ) Nguyeân nhaân taäp trung öùng suaát Ñöôøng kính truïc (mm) 35, CT5: σ b 500 σ -1 220 45, CT6: σ b 600 σ -1 260 45, toâi: σ b 850 σ -1 340 40X, toâi: σ b 1000 σ -1 100 [ σ ],N/mm 2 + Laép eùp 30 50 100 58 48 45 63 50 48 67 55 50 70 60 55 Goùc löôïn 30 50 100 60 55 50 70 65 55 80 75 65 90 80 80
Image of page 7

Subscribe to view the full document.

Image of page 8
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes