nguphap_ta_0353

M và thi ? t k ? b ở i ph ? m vi

Info iconThis preview shows pages 63–64. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 63 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng He angrily slammed the door. He slammed the door angrily . Angrily he slammed the door. Khi ñứ ng gi a câu, phó t ñứ ng gi a ch ng ñộ ng t chính, nh ư ng ñứ ng sau tr ñộ ng t ho c ñộ ng t be n ế u có. Ina had carefully placed the vase on the table. Ina had been carefully arranging the flowers. V trí c a phó t có th làm thay ñổ i ý ngh ĩ a c a câu. Xét các câu sau: She answered the question immediately . She immediately answered the question. She answered the question foolishly . She foolishly answered the question. Trong hai câu ñầ u, ý ngh ĩ a c a câu không b nh h ưở ng b i v trí c a phó t , nh ư ng hai câu sau thì có s khác nhau. Câu 3 cho bi ế t câu tr l i c a cô ta là ng c ng ế ch, còn câu 4 có ngh ĩ a “Cô y th t ng c ng ế ch khi tr l i câu h i”. Phó t foolishly khi ñứ ng cu i câu thì ch b ngh ĩ a cho ñộ ng t answered the question , nh ư ng khi ñượ c ñặ t gi a câu l i có liên h v i ch ng nhi u h ơ n là v i ñộ ng t . Hi n t ượ ng này c ũ ng x y ra v i các lo i phó t khác. Nghiên c u thêm các ví d sau: John was able to solve this problem without any help. (John có th gi i ñượ c bài toán này mà không c n s tr giúp nào) Even John was able to solve this problem without any help. (Ngay c John c ũ ng có th gi i ñượ c bài toán này mà . ..) John was even able to solve this problem without any help. (John có th th m chí gi i ñượ c bài toán này mà . ..) John was able to solve even this problem without any help. (John có th gi i ñượ c ngay c bài toán này mà không c n . ..) John was able to solve this problem even without any help. (John có th gi i ñượ c bài toán này mà th m chí không c n t i s tr giúp nào) He completely failed to agree with me. (Anh ta hoàn toàn không ñồ ng ý v i tôi) He failed to agree completely with me. (Anh ta không ñồ ng ý hoàn toàn v i tôi) Phó t ch cách th c c a hành ñộ ng th ườ ng ch ñứ ng gi a câu khi nó là t ñơ n (v i ñ uôi –ly). Ph n l n các phó t thu c d ng này. Nh ư ng c ũ ng có m t s phó t là m t c m t , th ườ ng b t ñầ u b ng with. Khi ñ ó ph i ñặ t nó cu i câu: She was looking through the notes with great interest .
Background image of page 63

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 64
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page63 / 129

m và thi t k b ở i Ph m Vi

This preview shows document pages 63 - 64. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online