Iöe ðe×d é i× ióò ×d ehaõù eageò ø ah e

Info icon This preview shows pages 14–15. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: iÖe Ðe×d é i× iÓÒ ×d ehaÕÙ eageÒ Ø ah e Øe Ö ÓÙÚ eÒd Öe haÙÒd e×e×eÒ ×eÑ b Ðe×d iÒ fÓ ÖÑ a Ø iÓÒd e Ða ØÖÓ i× ièÑ eÔ é Ö iÓd e 7 eÔ ÖeÒd Öe ÐaÕÙ e×Ø iÓÒÔ Öééd eÒ ØeÔÓÙ Ö Ðe×d eÙÜÔ é Ö iÓd e××Ù iÚaÒ Øe× t = 4 ÔÙ i× t = 5 e× Ôa ÖØ iØ iÓÒ ××eÑ Ód ieÒ Øe ÐÐe×eÒÓ ÖeaÔ Öè× ÐaÔ é Ö iÓd e5?ÓÙ ÖÕÙÓ i? 8 D édÙ iÖed e×ÕÙ e×Ø iÓÒ ×Ô Öééd eÒ Øe× Ða×éÕÙ eÒed ed é i× iÓÒ ×d e×ageÒ Ø× d eÔÙ i× ÐaÔ ÖeÑ iè Öe Ô é Ö iÓd e ÐÓ Ö×ÕÙ e ÐeÚ Öa ié Øa ØdÙÑ ÓÒd ee×Ø ω 1 êÑ eÕÙ e×Ø iÓÒ ÐÓ Ö×ÕÙ e ÐeÚ Öa ié Øa ØdÙÑ ÓÒd ee×Ø ω 4 C ÓÑÑ eÒ ØeÞ E Ü eÖ ie e jeÙd e ×h aÔ eaÙÜe Ø ÐaÓÒÒ a i××aÒeÓÑÑ ÙÒ e ÖÓ i×é ÐèÚ e××ÓÒ ØdaÒ × ÙÒ e×a ÐÐed e Ða ××eC haÙÒÔÓ ÖØeÙÒhaÔ eaÙ ×Ù Ö Ða Øê ØeÕÙ iÔ eÙ Øê ØÖeb ÐaÒÓÙÒÓ iÖe ié ØaÒ Ø ÓÒÒa i××aÒeÓÑÑ ÙÒ eÐ××ÓÒ Ø iÒaÔab Ðe×d eÚÓ iÖ ÐaÓÙ ÐeÙ Öd e ÐeÙ ÖÔ ÖÓÔ ÖehaÔ eaÙÑ a i×Ô eÙÚ eÒ Ø ÚÓ iÖe ÐÐed e×aÙ ØÖe×A ÙÙÒdeÒ ØÖeeÙÜÒe×ØeÒ ×éÓÑÑ ÙÒ iÕÙ e ÖeÔ ÖÓ fe××eÙ Ö ÐeÙ Öd eÑ aÒd e ØÓÙ Øe× Ðe×d iÜÑ iÒÙ Øe×haÙÒdeÒ ØÖeeÙÜe Ød eÑ aÒ iè Öe i×Ó Ðée× iÐ×ÓÒÒa i××eÒ Ø ÐaÓÙ ÐeÙ Öd e ÐeÙ ÖhaÔ eaÙ Ô e Ö×ÓÒÒ eÒ eÓÒÒa îØ Ða ÖéÔÓÒ ×edÓÒÒ éeÔa Ö Ðe×aÙ ØÖe× aÔ ÖeÑ iè ÖeÕÙ e×Ø iÓÒ e×ØÔÓ ×ée eÒ t = 1 Ðad eÙÜ ièÑ eeÒ t = 2 e ØÐ×ÓÒ ØdÓÒØÖÓ i×ÖéÔÓÒ ×e×ÔÓ ×× ib Ðe× :ÖéÚ é Ðe ÖÕÙ iÐe×ØÒÓ iÖ ÖéÚ é Ðe ÖÕÙ iÐe×Øb ÐaÒÓÙÒ eÖ ieÒ ÖéÚ é Ðe ÖiÙÒ é ÐèÚ ee×ØaÔab Ðed eÖéÚ é Ðe Öe ØØeÓÙ ÐeÙ Öd eÑ aÒ iè Öe eÜaØe iÐe×ØaÙ ØÓ Ö i×éÔa ÖØ iÖ ×a×Ó ÖØ iee×ØÓb ×e ÖÚ éeÔa Ö Ðe×aÙ ØÖe× iÐÒ eÖéÚ è ÐeÔa × ÐabÓÒÒ e ÓÙ ÐeÙ ÖiÐe×ØÔÙÒ ie ØdÓ iØÖe×Øe Öd eÙÜh eÙ Öe××ÙÔÔ ÐéÑ eÒ Øa iÖe×eÒÓÙ Ö×ØÓÙ × Ðe× jÓÙ Ö×C e iÔ e ÖÑ e Ø d ed i××Ùad e ÖØÓÙ Øé ÐèÚ e iÒe ÖØa iÒd e ÐaÓÙ ÐeÙ Öd e×ÓÒhaÔ eaÙd eÚÓÙ ÐÓ iÖÔ ÖÓÔÓ ×e ÖÙÒ eÓÙ ÐeÙ ÖaÙ ha ×a ÖdE ÒÒ × iÐÒ eÖéÚ è ÐeÖ ieÒ iÐa ØØeÒdd iÜÑ iÒÙ Øe×aÚaÒ ØÕÙ e ÐeÔ ÖÓ fe××eÙ ÖÖeÔÓ ×e ÐaÑ êÑ e ÕÙ e×Ø iÓÒe Ø ÐeÑ êÑ e×éÒa Ö iÓ×eÖéÔ è ØeÙÒÒÓÑ b Öe iÒÒ id e fÓ i× Ðe×ØÓÒÒa i××aÒeÓÑÑ ÙÒ eÕÙ e Ðe×é ÐèÚ e××ÓÒ ØÒ i×ÓÙ Öd ×Ò iaÚ eÙg Ðe×e ØÕÙ iÐ××ÓÒ ØØÓÙ ×Öa Ø iÓÒ Ò e Ð×D eÔ ÐÙ ×Ðed é ÖÓÙ ÐeÑ eÒ Ød éÖ iØÔ Öééd eÑÑ eÒ Øe×ØÓÒÒa i××aÒeÓÑÑ ÙÒ e E Ò t = 0 ×ÙÔÔÓ ×ÓÒ ×ÕÙ e ÐeÔ ÖÓ fe××eÙ ÖaÒÒÓÒeÔÙb ÐiÕÙ eÑ eÒ Ød eÚaÒ ØØÓÙ × Ðe×é ÐèÚ e× ÐaÔh Öa ×e ×Ù iÚaÒ Øe :aÙÑ Ó iÒ ×ÙÒdeÒ ØÖeÚÓÙ ×aÙÒhaÔ eaÙb...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern