trang 247-267.doc

Ố ể ề ? y u đó là nên kiên trì ch a tr l

 • No School
 • AA 1
 • 20

This preview shows page 15 - 18 out of 20 pages.

y u đó là nên kiên trì ch a tr , l y s th ng làm quí, kiên quy t theo m t đ ng ế ườ ế ườ m i mong đ c dĩ h u an khang, ch nên n a đ ng b d . Ngoài ra, th pháp ượ ườ khi châm đ u nên dùng b , cũng có th tr ng c u. Đe cho ti n l i, cũng có th cho ng i b nh khi t i nhà t c u Khí H i, Quan Nguyên, m i ngày c u 1-2 l n, ườ m i l n kho ng 20 phút. Làm đ c nh v y, luôn luôn thu đ c hi u qu ngoài ượ ư ượ mong đ i. 5. TÂM DU-B CH HOÀN DU. ('rtng Năng Ph i H p: Tâm Du là du huy t thu c Túc Thái D ng Bàng Quang kinh, là n i Tâm I hí ươ ơ
Image of page 15

Subscribe to view the full document.

chuy n đ a, rót vào. Có công s thông Tâm l c, đi u lý khí huy t, d ng I íìm an ư ơ ế ưỡ th n, thanh Tâm đ nh chí. B ch Hoàn Du n m t i b v x ng cùng, bên trong t ng ng v i h th ng ươ ươ sinh d c ti t ni u, có công s đi u kinh khí, thông l c ch th ng, c tinh ch đái. ế ơ Tâm Du l y thanh th ng làm ch ; B ch Hoàn Du l y an h làm tr ng. Hai ượ huy t ph i h p, thanh th ng an h , làm giao thông Tâm Th n có tác d ng c tiiih ượ ch đái, gi m đau nhanh chóng. Ch Tr : Các ch ng Tâm h a cang th nh, Tâm Th n b t giao, m t ng m nhi u, Tâm ơ phi n, đêm n m m th y c nh giao hoan, di tinh. ơ Kinh Nghi m: Tâm Du - B ch Hoàn Du h p d ng, ngu n g c t “Ng c Long Ca “Đ m hàn do th ph kinh Tâm, di tinh b ch tr c th c nan c m, d m ng qu giao Tâm Du tr , B ch Hoàn Du tr nh t ban châm. Canh gia t h Khí H i l ng bàng hi u”. Đ nâng ưỡ cao hi u qu có th ph i h p cùng Th n Môn, Tam Âm Giao. (đo n trong “Ng c Long Ca ” này còn nói là gia thêm huy t n m d i r n, t ướ Khí H i đo ngang ra, tuy nhiên không nói c th là huy t gì, v y t c là ngoài Tâm Du, B ch Hoàn Du, nguyên b n trong đo n này còn đ c p t i huy t n a, có th Kinh Ngo i Kỳ huy t? Xem thêm!!!) 6. TÂM DU-TH N DU. 263
Image of page 16
Công Năng Ph i H p: Tâm Du là du huy t thu c Túc Thái D ng Bàng Ouang kinh, IA llill I *|| khí ươ chuy n đ a, rót vào. Có công s thông Tâm l c, đi u lý khí hiiyí‘1. ilnÃttg Tâm an ư ơ th n, thanh Tâm đ nh chí. Th n Du là du huy t thu c Túc Thái D ng Bàng Quang kinh, IA b > I itit bi t ươ vùng l ng n i Th n khí chuy n du và rót vào. Có công t b I li in . ư ơ ư 11 « c ng ki n ườ não t y, ích th y tráng h a, t tai sáng m t, thúc khí hóa, l i lim th p, m nh s ng
Image of page 17

Subscribe to view the full document.

Image of page 18
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern