Bộ phận phân xưởng báo hỏng ccdc loại

This preview shows page 9 - 11 out of 13 pages.

1. Bộ phận phân xưởng báo hỏng CCDC loại phân bổ 2 lần, biết giá trị xuất dùng ban đầu 2.000.000đ, phế liệu thu hồi nhập kho 200.000đ, bắt nhân viên bồi thường bằng tiền mặt 100.000đ Nợ TK 627 700,000 Nợ TK 152 200,000 Nợ TK 111 100,000 Có TK 242 1,000,000 2. Bộ phận bán hàng báo hỏng CCDC loại phân bổ 5 kỳ, giá trị xuất dùng ban đầu 10.000.000đ, thời gian đã phân bổ 2 kỳ. Phế liệu thu hồi bằng tiền mặt 500.000đ, khoản bắt bồi thường trừ lương 300.000đ Nợ TK 641 5,200,000 Nợ TK 111 500,000 Nợ TK 334 300,000 Có TK 242 6,000,000 PHẦN II: BÀI TẬP ỨNG DỤNG Bài 1: T i m t doanh nghi p có các tài li u sau: ( Không nêu ph n thu ế GTGT đầ u vào). - V t li u t ồn kho đầ u tháng 11/20x2 + V t li ệu chính: 1.000kg, đơn giá 3.000đ/kg. + V t li u ph 200kg, đơn giá 1.000đ/kg. - Tình hình nh p xu t trong tháng: 1. Ngày 08/11 nh p kho 1.000 kg v t li u chính và 300kg v t li u ph ụ. Giá mua ghi trên hoá đơn: 2.800đ/kg VLC và 950đ/kg VLP. Chi phí vậ n chuy n b c d là 130.000đ phân bổ cho t ng lo i v t li u theo t l tr ọng lượ ng nh p kho. 2. Ngày 12/11 xu t kho 1.300kg VLC và 350kg VLP để s n xu t 2 lo i SP A, B (spA : 60%, sp B : 40%). 3. Ngày 15/11 Nh p kho 5.000kg v t li ệu chính, giá mua chưa thuế 3.000đ/kg. Chi phí vậ n chuy n 500.000đ, giảm giá hàng mua 50.000đ 4. Ngày 16/11 Xu t kho 1.000 kg v t li u chính ph c v phân xưở ng s n xu t 5. Ngày 17/11 Nh p kho 5.000kg v t li u chính và 10.000kg v t li u ph ụ. Giá mua ghi trên hóa đơn 3.000đ/kg VLC và 1.000 đ/kg VLP. Chi phí vậ n chuy n, b c d lô nguyên li ệu trên DN đã thanh toán b ng ti n g ửi ngân hàng 1.500.000đ, phân bổ theo s lượ ng th c t ế nh p kho 6. Xu t kho 3.000 kg VLC và 8.000 kg VLP tr c ti ế p s n xu t s n ph m 7. Xu t kho 200 v t li u ph tr c ti ế p s n xu t s n ph m Yêu c ầu: Tính toán và đị nh kho n theo giá xu t kho FIFO, Bình quân liên hoàn và Bình quân c đị nh
Image of page 9
Bài 2: - Đầ u k có tình hình nguyên v t li ệu như sau: + VLC (v t li u chính) : 200kg, đơn giá 10.000đ/kg + VLP (v t li u ph ) : 100kg, đơn giá 6.000đ/kg - Trong k có các nghi p v phát sinh. 1. Mua VLC nh ập kho, giá mua chưa thuế 10.000đ/kg, thuế GTGT kh u tr 10%, s lượ ng 300kg, ti ền chưa tr ngườ i bán. Chi ti n m t tr ti n v n chuy n v n li ệu chính là 60.000đ 2. Mua VLP nh ập kho, giá mua chưa thuế là 6.000đ/kg thuế GTGT 10%, s lượ ng 200kg, chi phí v n chuy ền 20.000đ, tấ t c đã trả b ng ti n m t. 3. Xu t v t li u dùng tr c ti ế p cho s n xu t: VLC 400kg, VLP 100kg. 4. Mua v t li u nh ập kho: VLC 200kg, giá mua chưa thuế 11.000đ/kg; VLP 200kg, giá mua chưa thuế 6.500đ/kg, thuế GTGT 10%. T t c chưa trả ti n 5. Xu t v t li u dùng tr c ti ế p cho s n xu t: VLC 200kg, VLP 50kg. Yêu c ầu: Đị nh kho n. Bi ế t Giá xu t kho v t li ệu tính theo phương pháp NTXT (FIFO) Bài 3: Tình hình tăng, giả m nguyên v t li ệu trong tháng 10/200x như sau : - S dư dầ u tháng : V t li u chính : 10 .000kg, đơn giá 5.000đ/kg V t li u ph : 20.000kg, đơn giá 8.000đ/kg - Tình hình phát sinh trong tháng 10/200x như sau : 1. Mua 5.000 kg nguyên v t li u chính và 5.000 kg v t li u ph nh ập kho, giá mua chưa thuế l ần lượ t là 5.200đ/kg và 8.200đ/kg, hai loạ i v t li u ch u thu ế su ất GTGT 10%, chưa thanh toán. Chi ph í v n chuy ển đã thanh toán b ng ti n m ặt 1.100.000đ trong đó thuế su t 10% (phân b theo s lượ
Image of page 10
Image of page 11

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 13 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors