Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

I empatice ridicate sunt mult mai capabile s ă se

Info icon This preview shows pages 106–108. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
i empatice ridicate sunt mult mai capabile s ă se adapteze schimb ă rilor, chiar dac ă expunerea indirect ă este minim ă . Terapeu ț ii cu niveluri ridicate ale empatiei au raportat cele mai ridicate niveluri pentru fiecare dimensiune a dezvolt ă rii, din cadrul modelului lui Tedeschi ș i Calhoun (2004), cu excep ț ia schimb ă rii spirituale. Persoanele mai empatice pot avea scheme cognitive mai flexibile ș i pot fi mai capabile s ă se adapteze diferitelor circumstan ț e de via ță . Alternativ, o leg ă tur ă empatic ă poate facilita dezvoltarea personal ă printr-un proces de identificare cu experien ț ele celorlal ț i, sporind astfel impactul personal al expunerii vicariante ș i necesitatea de adaptare. Astfel, empatia reduce distan ț a psihologic ă dintre indivizi ș i poate cre ș te necesitatea de adaptare a schemelor cognitive. Trebuie men ț ionat, în lumina acestor date, c ă procesul de adaptare poate fi atât unul negativ (cum ar fi trauma vicariant ă ), dar ș i unul pozitiv, precum o percep ț ia a dezvolt ă rii personale posttraumatice. f. Stilul de coping. Tedeschi ș i Calhoun (1994) au remarcat faptul c ă eforturile timpurii de adaptare sunt de multe ori centrate pe emo ț ie, în mare parte pentru a gestiona afectele negative asociate evenimentelor nepl ă cute întâlnite. Aceea ș i autori (2004) au subliniat faptul c ă dezvoltarea personal ă posttraumatic ă rezult ă din confruntarea activ ă cu evenimentul traumatic, iar copingul centrat pe emo ț ie întruchipeaz ă acest proces. Helgeson, Reynolds ș i Tomich (2006) au constatat c ă o dezvoltare personal ă posttraumatic ă a fost asociat ă doar cu strategii de coping axate pe emo ț ie, inclusiv reevaluarea pozitiv ă , acceptarea ș i negarea. Cercet ă rile privind procesele de adaptare la stres indic ă faptul c ă exist ă câteva diferen ț e în ceea ce prive ș te eficien ț a strategiilor de coping la adul ț ii tineri ș i la persoanele mai în vârst ă , aceste diferen ț e favorizând persoanele în vârst ă . Adul ț ii cu o vârst ă mai înaintat ă au tendin ț a de a utiliza strategii mai eficiente de adaptare pentru a maximiza conservarea resurselor. S-a teoretizat c ă strategiile de adaptare la persoane în vârst ă reprezint ă un rezultat al unei experien ț e de via ță mai vaste. În contextul expunerii indirecte la situa ț ii cu con ț inut traumatic, aceste rezultate ar indica faptul c ă persoanele cu o experien ță mai vast ă în domeniu sunt mai capabile s ă adopte strategii eficiente de coping în diferite circumstan ț e nefaste în care se pot afla la un moment dat. Aceste strategii pot reduce nivelul stresului resim ț it, îns ă reducerea nivelului de
Image of page 106

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     107 stres nu implic ă o accentuare a sentimentului de dezvoltare personal ă . Pentru în ț elegerea naturii rela ț iilor dintre experien ță profesional ă , stres traumatic ș i dezvoltare personal ă
Image of page 107
Image of page 108
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern