Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

I empatice ridicate sunt mult mai capabile s ă se

Info icon This preview shows pages 106–108. Sign up to view the full content.

i empatice ridicate sunt mult mai capabile s ă se adapteze schimb ă rilor, chiar dac ă expunerea indirect ă este minim ă . Terapeu ț ii cu niveluri ridicate ale empatiei au raportat cele mai ridicate niveluri pentru fiecare dimensiune a dezvolt ă rii, din cadrul modelului lui Tedeschi ș i Calhoun (2004), cu excep ț ia schimb ă rii spirituale. Persoanele mai empatice pot avea scheme cognitive mai flexibile ș i pot fi mai capabile s ă se adapteze diferitelor circumstan ț e de via ță . Alternativ, o leg ă tur ă empatic ă poate facilita dezvoltarea personal ă printr-un proces de identificare cu experien ț ele celorlal ț i, sporind astfel impactul personal al expunerii vicariante ș i necesitatea de adaptare. Astfel, empatia reduce distan ț a psihologic ă dintre indivizi ș i poate cre ș te necesitatea de adaptare a schemelor cognitive. Trebuie men ț ionat, în lumina acestor date, c ă procesul de adaptare poate fi atât unul negativ (cum ar fi trauma vicariant ă ), dar ș i unul pozitiv, precum o percep ț ia a dezvolt ă rii personale posttraumatice. f. Stilul de coping. Tedeschi ș i Calhoun (1994) au remarcat faptul c ă eforturile timpurii de adaptare sunt de multe ori centrate pe emo ț ie, în mare parte pentru a gestiona afectele negative asociate evenimentelor nepl ă cute întâlnite. Aceea ș i autori (2004) au subliniat faptul c ă dezvoltarea personal ă posttraumatic ă rezult ă din confruntarea activ ă cu evenimentul traumatic, iar copingul centrat pe emo ț ie întruchipeaz ă acest proces. Helgeson, Reynolds ș i Tomich (2006) au constatat c ă o dezvoltare personal ă posttraumatic ă a fost asociat ă doar cu strategii de coping axate pe emo ț ie, inclusiv reevaluarea pozitiv ă , acceptarea ș i negarea. Cercet ă rile privind procesele de adaptare la stres indic ă faptul c ă exist ă câteva diferen ț e în ceea ce prive ș te eficien ț a strategiilor de coping la adul ț ii tineri ș i la persoanele mai în vârst ă , aceste diferen ț e favorizând persoanele în vârst ă . Adul ț ii cu o vârst ă mai înaintat ă au tendin ț a de a utiliza strategii mai eficiente de adaptare pentru a maximiza conservarea resurselor. S-a teoretizat c ă strategiile de adaptare la persoane în vârst ă reprezint ă un rezultat al unei experien ț e de via ță mai vaste. În contextul expunerii indirecte la situa ț ii cu con ț inut traumatic, aceste rezultate ar indica faptul c ă persoanele cu o experien ță mai vast ă în domeniu sunt mai capabile s ă adopte strategii eficiente de coping în diferite circumstan ț e nefaste în care se pot afla la un moment dat. Aceste strategii pot reduce nivelul stresului resim ț it, îns ă reducerea nivelului de
Image of page 106

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     107 stres nu implic ă o accentuare a sentimentului de dezvoltare personal ă . Pentru în ț elegerea naturii rela ț iilor dintre experien ță profesional ă , stres traumatic ș i dezvoltare personal ă
Image of page 107
Image of page 108
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern