Course Hero Logo

Effekten på den samlede velfærd for pigou skatten og

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 4 - 6 out of 7 pages.

dødvægtstab for markedet.Effekten på den samlede velfærd for pigou-skatten og kvoten er, alt andet lige, ens. Størrelsen af den samlede velfærd går fra at være (2.000.000*400.000)/2=400.000.000.000 kr. til at være, (1.500.000*150.000)/2=112.500.000.000 kr.Det er altså et tab af den samlede velfærd på: 400.000.000.000-112.500.000.000=287.500.000.000 kr.grundet skat eller kvote. Dog vil det i det fleste tilfælde være svært at indføre en skat, der reducerer den efterspurgte mængde til præcis den mængde, der er efficent for samfundet, og den samlede velfærd for pigou-skatten og kvoten vil derfor ikke altid være ens i praksis. 1.8 Hvilke argumenter taler for at indføre en pigou-skat? Hvilke argumenter taler for at indføre omsættelige købstilladelser (kvote)?En pigou-skat er defineret ved en skat, der er vedtaget for at korrigere effekten af negative eksternaliteter.En omsættelig købstilladelse (kvote) er defineret ved, at myndighederne udsteder et antal kvoter, som kan handles frit, for at korrigere effekten af negative eksternaliteter.Kvoter har den fordel, at virksomheder med lave reduktionsomkostninger og/eller let ved at tilpasse produktionen vil reducere deres udledning, og ikke købe kvoter. Derved vil CO2 udslippet blive formindsket.Dog vil virksomheder med høje reduktionsomkostninger og/eller svært ved at tilpasse produktionen købe flere kvoter, og fortsætte med at forurene. Da kvoter kan handles frit har det den ulempe, at såfremt Danmark beslutter sig for at formindske vores CO24
produktion, og derved mindske vores forbrug af kvoter, da vil efterspørgslen efter kvote blive mindre, og derved vil prisen på kvoter falde. Dette vil betyde, alt andet lige, andre lande ville opkøbe flere kvoter, og CO2 udslippet vil forblive uændret. Derimod vil skatten kræve en pris på retten til at producere. Ligesom, markedet allokerer varer, til de købere,der sætter størst pris på dem, da vil en pigou-skat allokere forurening til de virksomheder, med høje reduktionsomkostninger og/eller svært ved at tilpasse produktionen. En virksomhed med lave reduktionsomkostninger og/eller let ved at tilpasse produktionen kan reducere CO2 udslippet i større grad, såderes omkostninger bliver mindre end de virksomheder, med reduktionsomkostninger og/eller svært ved at tilpasse produktionen.Opgave 22.1 Definer begrebet offentlig gode. Argumentér for, at et stabilt klima kan ses som etoffentligt gode. Et offentligt gode er defineret ved varer eller tjenesteydelser, der kan bruges af mange borgere samtidig, således at én borgeres brug af ikke udelukker andres samtidige brug.Et offentligt gode er nemlig defineret ved, at det ikke er rivalierende eller ekskluderbart. Et stabilt klima vil derfor være et offentligt gode, da man ikke kan udelukke andre folk fra at gøre brug af klimaet, og såfremt et individ gør brug af klimaet, mindsker det ikke andres muligheder for at gøre brug af det samme klima, da klimaet kan indbefatte mange individer.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture