S\u00f6zde hi\u00e7bir olumsuzlu \u011f un ya \u015f anmad \u0131 \u011f \u0131 bu \u00e7iftlikler asl \u0131 nda tarihsel

Sözde hiçbir olumsuzlu ğ un ya ş anmad ı ğ ı

This preview shows page 70 - 72 out of 250 pages.

Sözde, hiçbir olumsuzluğun yaşanmadığıbu çiftlikler, aslında tarihsel olarak ülkenin düşman işgalinden kurtulmasında çok önemli roller de üstlenmiştir. Bu rollerin ne olduğunu ve nasıl ele alındığınıaşağıda göstereceğiz. Şekilden Öze Kayan İktidar Mücadelesi Yukarıda da değindiğimiz üzere, Çarlık Rusyası’nın iktidaranlayışınıdönüş-türerek zamana ve zemine göre politikalar belirleyen Sovyet hükümeti ve Komünist Partisi, zor kullanmanın devamında denetim, disiplin, hiyerarşik gözetim, normalleştirici teknikler, sınav ve ceza yöntemlerini yeri geldikçe sırasıyla kullanmayıbilmiştir. Böylece, kitleleri elinde tutmayıve tek ideoloji,
Background image
Karabulut, İktidar ve Meşrulaştırma Mücadelesinin Odağı Orta Asya: Sovyetlerin Dil ve Eğitim Politikaları 71 tek devletve çok milletli tek kültürhedefini gerçekleştirmeyi imparatorluğun kuruluşunu takip eden ilk yıllardan itibaren öncelikli ve nihai hedef olarak benimsemiştir. Buna göre, mutlak ideoloji kuşkusuz sosyalizm olacaktı. Nihai hedefe ulaşmak için başlangıçta verilecek tavizler bir zaaf değil sistemli bir hareketin gereği idi. Aslında her hareket, yerli halkın kimliğini yansıtacak ve onu tatmin edecek şekilde planlanmıştı. Bu hedefi şekilde milli özde sosyalist ilkesi ile şekillendirdiler. Başka bir deyişle görünüşte en az 130 etnik kimlik-ten oluşan Sovyet İmparatorluğu, herkse eşit haklar verecek, ana dilinde eğitim haklarıtanıyacak ve mozaik bir millet görüntüsü çizecekti. Bunu henüz Çarlık Rusyasıyıkılmadan önce Lenin’in hem özel mektuplarında hem de parti politikalarında ve manifestolarında açıkça görmekteyiz. Devrimi gerçek-leştiren Lenin, inandığıveya inanıyor göründüğü, halkların eşitliği ve ana dilinde eğitim anlayışınıgerçekleştirerek ve halklara kendi kendini idare etme hakkıvererek, hem yönetimi altındaki halka mesajlar vermiş, hem de dünya-ya özgün bir model sunarak, sosyalizmin en ideal yönetim biçimi olduğunu ispatlamak istemiştir. Yüzeyde gerçekleşen bu birliktelik ve elde edilen hak-lar, uygulamada ise farklıyansımalar göstermiştir. Bu aslında yine Foucault’nun iktidarıbir piramit gibi tanımlamasına bir ör-nek teşkil etmektedir. En tepede mutlak iktidaryer alırken, piramidin aşağısı-na doğru hiyerarşik bir iktidarve yönetim dağılımısöz konusu olur. Pirami-din aşağısında bulunanlar daha aşağıda bulunanlarıyönetirken, kendileri de yukarıdakiler tarafından yönetilirler. Yani en zirvedeki hariç aşağıdakiler hem iktidarhem de tebaadır. Tebaa olmak yönetilmek ve her an gözetim altında tutulmak demektir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi Sovyet imparatorluğunda mutlak
Background image
Image of page 72

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 250 pages?

 • Spring '15
 • --
 • Cyprus, prisoner’s dilemma, Greek Cypriots, Turkish Cypriots, united Cyprus, cyprus conflict

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture