t Đông Nam Á lúc b y gi V i cuc thua ch y l n này Nam Vi t Namớ ấ ấ ờ ớộ � � ệ

T đông nam á lúc b y gi v i cuc thua ch y l n

This preview shows page 118 - 120 out of 163 pages.

t Đông Nam Á lúc b y gi . V i cu c thua ch y l n này, Nam Vi t Nam đã h t hi v ng c i t hoàn sinh n u còn ngoan c ch i ti p v i C ng s n. Chính ế ế ơ ế quy n bu c ph i thay đ i và Thi u ph i ra đi. Kỳ h a h n nhi m v quan tr ng nh t c a chính quy n m i là s đ t đ c s ng ng b n và th ng l ng v i ượ ươ ượ phía bên kia nh th nào. ư ế V n đ khó khăn nh t là ph i l t đ c Thi u. Ai cũng hi u r ng ông ta là k ượ c ng đ u c ng c , ch ch u thua khi b súng dí vào mang tai. Theo linh m c Thanh, không ch ph i đánh đ Thi u, mà còn ph i đánh đ c t t ng trung ả ứ ướ thành nh t c a ông ta bao g m Đ ng Văn Quang - c v n An ninh qu c gia khét ti ng tham nhũng; Nguy n Văn Toàn – trung t ng khét ti ng tàn ác; Nguy n ế ướ ế Kh c Bình – t l nh C nh sát Qu c gia và Trang Sĩ T n – Đô tr ng c nh sát ư ệ ưở Sài Gòn. Khi đ c các phóng viên h i v d đoán tình hình quân s , chính tr Sài ượ Gòn trong nh ng ngày t i, Thanh cho r ng: “Hi n t i vũ l c đã g t phăng s phân tách v chính tr . C ng s n đã ti n quá ế nhanh. Nh ng h không có kh năng cai qu n m i m y tri u ng i dân mi n ư ườ ườ Nam này. Tôi cho r ng h s ti n t i g n Sài Gòn, qu y r i vòng ngoài r i sau ế đó chi m l y Sài Gòn m t cách hòa bình. Chúng ta có kh năng chi n đ u ch ng ế ế l i h m t cách h u hi u không? Có! N u nh chúng ta thành l p m t chính ế ư ph m i và bi t cách làm cu c cách m ng kinh t , xã h i!” ế ế “Cha v a nói t ng th ng Thi u ch đ u hàng khi b súng dí vào mang tai. Th ế nghĩa là c n m t cu c đ o chính đ l t đ t ng th ng Thi u”. ể ậ ổ ổ “Đúng, tôi đã nói nh v y. y ban c u nguy dân t c không ch tr ng đ o ư ươ chính. Nh ng n u t ng th ng Thi u c lỳ l m l i thì m t cu c đ o chính c a ư ế ở ạ
Image of page 118
các ph n t quân đ i s bu c ông ta ph i ra đi. Tôi có th tiên li u r ng, ngày t n s c a Thi u đã đ n…” ế Th c t thì “ y ban c u nguy dân t c” c a Kỳ và Thanh cũng ch ng làm cho ế ng i M v a lòng. H d bi t Kỳ s đ o chính l t đ Thi u nh cách đám ườ ư ế ư t ng lĩnh này đã làm v i quân c c a M năm x a: Ngô Đình Di m. B n tính ướ ư Kỳ tàn ác và ma mãnh, là k thù không đ i tr i chung c a Thi u. Không d Kỳ b qua m t c h i t t lành đ tr kh ông ta b ng m t cu c đ o chính h p ơ lòng dân. T ng Timmes, phân c c tr ng CIA t i Sài Gòn đã ch đ ng cùng ướ ưở đ i s Martin đ n thăm Kỳ đ dò la ý t c a Kỳ. M t cu c nói chuy n kéo dài ế đ n 2 ti ng đ ng h . ế ế “Th a thi u t ng, tôi xin h i thi u t ng m t câu có tính gi thuy t: N u nh ư ế ướ ế ướ ế ế ư ông có th l p đ c chính ph , ông s đ i x v i t ng th ng Thi u nh th ể ậ ượ ư ế nào?”, Marin h i. “Tôi căm ghét ông y, và tôi bi t ông y có nh h ng x u v i Vi t Nam C ng ế ưở hòa. Nh ng tôi không có ý đ nh tr thù m t ng i nh Thi u. N u tôi thay ư ườ ư ế Thi u, tôi s đ cho Thi u ra đi”, Kỳ đáp. “Tôi nghĩ là ông có lý”.
Image of page 119
Image of page 120

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 163 pages?

 • Fall '18
 • ILETS help now

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes