Informa č n í slovo paritn í k ó d dopl ň kov ý

Info icon This preview shows pages 55–57. Sign up to view the full content.

informa č n í slovo paritn í k ó d dopl ň kov ý k ó d 000 0000 0001 001 0011 0010 010 0101 0100 011 0110 0111 100 1001 1000 101 1010 1011 110 1100 1101 111 1111 1110 Uveden ý paritn í k ó d m á parametry n = 4, k = 3. Tud íž jeho d é lka je L = 2 3 = 8. Dopl ň kov ý k ó d m á stejnou d é lku: 8 2 2 3 4 = - = L . s P ř í klad 52: Opakovac í k ó d o d é lce zna č ky 3. informa č n í slovo opakovac í k ó d dopl ň kov ý k ó d 0 000 001 1 111 010 011 100 101 110 Opakovac í k ó d m á parametry n = 3, k = 1. Tud íž jeho d é lka je L = 2 1 = 2. Dopl ň kov ý k ó d m á d é lku 6 2 2 1 3 = - = L . Pozn á mky k p ř í klad ů m 51 a 52: K ó d dopl ň kov ý k line á rn í mu k ó du je č asto v praxi nepou ž iteln ý . Nap ř í klad dopl ň kov ý k ó d k opakovac í mu k ó du se ned á pou ží t k prost é mu k ó dov á n í . Naproti tomu dopl ň kov ý k ó d ke k ó du sud é parity je k ó d lich é parity. Dopl ň kov ý k ó d k line á rn í mu k ó du ji ž nem ůž e b ý t line á rn í , proto ž e neobsahuje nulovou zna č ku. PDF byl vytvo ř en zku š ebn í verz í FinePrint pdfFactory
Image of page 55

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.