Phöông trình caân baèng laäp caùc phöông trình caân baèng töø F k Caùc ñieàu

Phöông trình caân baèng laäp caùc phöông

This preview shows page 10 - 11 out of 11 pages.

Phöông trình caân baèng: laäp caùc phöông trình caân baèng töø 0 F k . Caùc ñieàu kieän (ma saùt): - Khoâng tröôït F m fN. - Khoâng laên M kN. Bieän luaän caùc khaû naêng: - Ñieàu kieän vaät khoâng laên vaø khoâng tröôït. - Ñieàu kieän vaät laên khoâng tröôït. - Ñieàu kieän vaät tröôït khoâng laên. 7.2. Ví duï : Con laên ñoàng chaát baùn kính R, troïng löôïng P chòu taùc duïng cuûa löïc Q nhö hình veõ. Bieát heä soá ma saùt tröôït vaø laên giöõa con laên vaø maët ñöôøng töông öùng laø f, k. Tìm giaù trò cuûa Q ñeå con laên caân baèng. Giaûi: Trong caùc baøi toaùn loaïi naøy, ta khoâng aùp duïng ñöôïc caùc phöông trình caân baèng tôùi haïn, bôûi vì caùc ñieàu kieän laên vaø tröôït laø ñoäc laäp, khoâng baét buoäc cuøng ñaït tôùi ñieàu kieän tôùi haïn. - Vaät khaûo saùt: con laên. - Ñaët löïc: 0 M , F , N , Q , P F m k . - Phöông trình caân baèng: 0 Qh M m 0 P N F 0 F Q F I ky m kx M l Xu höôùng tröôït Hình 2.11 N ms F k F n F S Xu höôùng laên P Hình 2.12 m F M Q Xu höôùng laên N I R O h y x
Image of page 10

Subscribe to view the full document.

Baøi giaûng moân Cô lyù thuyeát Hoïc kyø 2, naêm hoïc 2012-2013 23 - Giaûi heä phöông trình: Giaûi 3 phöông trình ñaàu chuùng ta nhaän ñöôïc: N = P ; F m = Q ; M = Qh. Khoâng tröôït: Q fP. Khoâng laên: Qh kP Q Pk/h. Ñeå con laên caân baèng (khoâng laên, khoâng tröôït): ) h k , f min( P Q . Chuù yù: giaû söû h k < f, chuùng ta coù caùc tröôøng hôïp: f P Q h k : vaät laên khoâng tröôït. P Q f h k : vaät vöøa tröôït vöøa laên.
Image of page 11
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes