Đối với ch? thể vi phạm pháp luật mang

This preview shows page 19 - 21 out of 22 pages.

đối với chủ thể vi phạm pháp luật, mang tính trừng phạt, cưỡng chế . b. là bộ phận trung tâm của quy phạm pháp luật, buộc chủ thể phải xử sự đúng quy định pháp luật . c. nêu lên những biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến áp dụng đối với chủ thể khôngthực hiện đúng mệnh lệnh của nhà nước nêu trong bộ phận quy định của QPPL d. a và c đúng 300 Hãy xác định bộ phận chế tài trong QPPL sau:“Phạm tội nhiều lần hoặc thu lợi bất chính lớn thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm” a. Phạm tội nhiều lần b. thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm c. hoặc thu lợi bất chính lớn d. a và c đúng 301 Chính phủ được quyền ban hành văn bản a. Văn bản Luật b. Thông tư c. Nghị định d. Lệnh 302 Văn bản Luật bao gồm a. Hiến pháp & Luật, Bộ luật b. Pháp lệnh c. Nghị định d. câu a, b đúng 303 Thủ tướng Chính phủ được quyền a. Quyết định & Chỉ thị b. Nghị quyết c. Nghị định d. Quyết định, Chỉ 19
Image of page 19

Subscribe to view the full document.

ban hành văn bản: thị, Thông tư 304 UB Thường vụ QH được quyền ban hành các loại văn bản: a. Thông tư liên bộ b.Thông tư & Nghị quyết c. Pháp lệnh & Nghị quyết d. Luật & Bộ luật 305 Thẩm quyền ban hành văn bản của HĐND các cấp : a. Chỉ thi & Quyết định b.Nghị quyết c. Thông tư liên tịch d. Tất cả đều sai 306 Hiệu lực theo không gian của Văn bản luật được áp dụng: a. trong phạm vi cả nước b. trong phạm vi lãnh thổ của địa phương c. với nhóm ngươi nêu trong văn bản d. tất cả đều sai 307 Thời điểm bắt đầu có hiệu lực của 1 văn bản QPPL đựơc xác định từ: a. tính từ thời điểm công bố VB QPPL b. được xác định rõ trong văn bản c. Sau khi công bố văn bản QPPL một thời gian xác định d. tất cả đều đúng 308 Hệ thống pháp luật là một cơ cấu thống nhất gồm các bộ phận cấu thành, đó là: a. giả định, quy định, chế tài b. Ngành luật, chế định pháp luật, quy phạm pháp luật c. tiền lệ pháp, tập quán pháp, văn bản QPPL d. tất cả đều sai. 309 Đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự là a. quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản b. quan hệ lao động c. quan hệ hôn nhân và gia đình d. quan hệ tài chính, hoạt động kinh doanh 310 “Chủ thể thực hiện nghĩa vụ mình bằng hành động tích cực nhất”, đó là hình thức thực hiện pháp luật nào?: a. Sử dụng pháp luật b. Tuân thủ pháp luật c. Thi hành pháp luật d. Ap dụng pháp luật 311 Hình thức thực hiện pháp luật nào luôn có sự tham gia của nhà nước, nhà nước tổ chức cho các chủ thể thực hiện các quy định pháp luật ”?
Image of page 20
Image of page 21
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes