Credit risk ˈ kr ɛ d ɪ t r ɪ sk R�i ro tín dụng R�i ro tín dụng là khả năng

Credit risk ˈ kr ɛ d ɪ t r ɪ sk r?i ro tín

This preview shows page 62 - 65 out of 136 pages.

Credit risk / ˈ kr ɛ d ɪ t r ɪ sk/ Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng là khả năng không chi trả được nợ của người đi vay đối với người cho vay khi đến hạn phải thanh toán .
Image of page 62

Subscribe to view the full document.

48 Cross-sectional analysis /kr ɒ s- ˈsɛ k ʃ n ə l əˈ næl ə s ɪ s/ Phân tích chéo Là việc phân tích một loạt các số liệu của những quan sát có liên quan xảy ra tại một thời điểm . Current ratio / ˈ k ʌ r ənt ˈreɪʃɪəʊ / Chỉ số thanh toán hiện hành Đây là chỉ số đo lường khả năng doanh nghiệp đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn. Chỉ số thanh toán hiện hành = Tài sản lưu động / Nợ ngắn hạn . Debt-to-asset ratio /d ɛ t- tuː - ˈæsɛt ˈreɪʃɪəʊ / Tỷ lệ nợ trên tài sản Tỷ số nợ trên tài sản là một tỷ số tài chính đo lường năng lực sử dụng và quản lý nợ của doanh nghiệp. Tỷ số nợ trên tài sản = Tổng nợ / Tổng tài sản . Debt-to-capital ratio /d ɛ t- tuː - ˈkæpɪtl ˈreɪʃɪəʊ / Tỷ lệ nợ trên vốn Đây là chỉ số đo lường quy mô tài chính của một doanh nghiệp cho biết trong tổng nguồn vốn của nó thì nợ chiếm bao nhiêu phần trăm. Tỷ lệ nợ trên vốn = Nợ / (Vốn cổ phần của cổ đông + Nợ) . Debt-to-equity ratio /d ɛ t- tuː - ˈɛ kw ɪti ˈreɪʃɪəʊ / Chỉ số nợ trên vốn chủ sở hữu Tổng nợ trên vốn chủ sở hữu là chỉ số phản ánh quy mô tài chính c ủa công ty. Nó cho ta biết về tỷ lệ giữa 2 nguồn vốn cơ bản (nợ và vốn chủ sở hữu) mà doanh nghiệp sử dụng để chi trả cho hoạt động của mình. DER = Tổng nợ / Vốn chủ sở hữu .
Image of page 63
49 Defensive interval ratio /d ɪˈ f ɛ ns ɪv ˈɪ nt ə v əl ˈreɪʃɪəʊ / Tỷ lệ khoản g dự phòng Tỷ lệ khoảng dự phòng cho biết công ty có thể hoạt động bao nhiêu ngày mà không cần phải khai thác các nguồn tài sản khác ngoài tài sản ngắn hạn . Diluted EPS /da ɪˈljuːtɪd iː - piː - ɛ s/ EPS pha loãng EPS pha loãng là một phép tính được sử dụng để đánh giá chất lượng thu nhập trên mỗi cổ phần của công ty (EPS) nếu tất cả các chứng khoán chuyển đổi được thực hiện . Dividend payout ratio / ˈ d ɪ v ɪ d ɛnd ˈpeɪˈ a ʊt ˈreɪʃɪəʊ / Tỷ lệ trả cổ tức Phần lợi tức để thanh toán cổ tức . DuPont analysis / düˈpänt əˈ næl ə s ɪ s/ Phân tích DuPont Mô hình Dupont là kỹ thuật có thể được sử dụng để phân tích khả năng sinh lãi của một công ty bằng các công cụ quản lý hiệu quả truyền thống .
Image of page 64

Subscribe to view the full document.

Image of page 65
 • Fall '15
 • john

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes