םיריזנה תא דואמ ןבצע

This preview shows page 37 - 39 out of 120 pages.

םיריזנה תא דואמ ןבצע וטיהי'צומ ךיסנה םע תיאשח תירב ותרכ הלאו ,םימחולה םיריזנה תא דחוימבו .הסמירויו ךיסנהו וטויקל ץוחמ התייה תירסיקה החפשמה לכש תונמדזהה תא ולצינ םה לכ תא עיקוה אוה םשו ,הנידמב םיארומסה לכל ומצע תעד לע ידוס ירסיק וצ איצוה .ירוננומ ולש ןבהו ירומויק תומילאבו יטרפ סרטניאל הגאדב ירומויק תא םישאה אוה ,תיתורירש םירוסיב תוומ חיטבה וטיה'יצומ ,ףסונב .וב ךומתל ץראב םישנאה לכל ארקו .דרמב ךומתיש ימ לכל םיסרפו םילומגתו ירומויקב ךומתיש ימ לכל ךיסנה .וטויקל תוריהמב רזח ירומויקו ירומויק לש םילגרמה דחאל הפלד העידיה ,תאז םע המ ןיבה אל הלחתהב ירומויק .וטויק דילש הרדימ שדקמל חרב הקינאפב היהש וטיהי'צומ תא רוצעלו הרדימל שולפל (הדירמל ףתושה) הסמירוי וטומאנימל הדוקפ ןתנ אוהו ,הרוק רסיקה ןמזה לכ ,ליבקמב .הרדימב ךיסנל ףרטצהו וטויקל טלמנ הסמירוי לבא .דימ ךיסנה רוסא שרופ רסיק אוהש ללגב) רתסב םתוא דדועמ ךא ,תיב רצעמב הווקארישוג שרופה .(ותוא גורהל התוא ףורשלו וטויקב הריאט לש הדקפמה תא ףוקתל עיצה ,זעונ יארומס היה ,הסמירוי ידכ ןלצנל ןתינש תוקזח תוחור שיש ןעט לבא ,ןורסח היה וטומאנימ לש חוכהש תורמל ןוויכ ,הקיאנפל סנכנ ךיסנה ,תאז תורמל .ירומויק תא גורהל ףא ילואו הדקפמה תא ףורשל תא תוחדל יאדכש ורבסו הקינאפל םיסנכנ םיריזנה םג ותיאו יאבצ ןויסינ ול היה אלש ילעב םהל שי םש יכ ,הראנל תגסל ףידע וטויק תא ףוקתל םוקמבש ונעט םה ,תינכתה .(הראנ לש םימחולה םיריזנה) תירב :י'גוא ברק אצמנ אוהו ,י'גוא רהנב רובעל שי :הראנל וטויקמ תגסל תרחא ךרד התייה ועיגה תוחוכה .שדקמ היה הראנ לש דצב רהנה דיל רשאכ ,םירעה יתש ןיב עצמאב קוידב 37
Image of page 37

Subscribe to view the full document.

לש תוחוכה םייתניב .שדקמב הלילב ןושיל הצרו ףייעתה ךיסנה ,רהנה תא םתייצחבו רהנל םילגוסמ אל הריאט יכ הערכהל עיגה אל ברקה .םידדצה ינש ןיב ברק חתפנו ועיגה הריאט -ןורתפ עיצה הריאט לש םיעיבצמה דחאש דע ,סורהה רשגה לע הלש םישרפה תא ריבעהל ידכ שארה תא ןיכרה אוהשכ רהנה תא הצח אוה .רעוסה רהנה תא סוס םע ומצעב תוצחל
Image of page 38
Image of page 39
 • Fall '16

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern