Course Hero Logo

S x 2 n x s y 2 n y t v α 2 eller x y s x2 n x s y2 n

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 7 - 10 out of 12 pages.

sx2nx+sy2nytv,α2eller´x−´ysx2nx+sy2ny>tv,α2I denne opgave henvises til tallene fra opgave 2.b for middelværdien samt standardafvigelsen for København og Billund. Vi finder heraf først de kritiske værdier, som skal bruges til at indsætte i formlen. Vi så i opgave 3.d, at der var 67,57376 frihedsgrader. Vi indsætter 68 frihedsgrader i JMP-distribution calculator ved først at vælge t-fordeling ogskriver α=0,05.De kritiske værdier findes så til at være 1,9955og1,9955.Vi indsætter således i formlen:669,82051−´y176,21576239+121,83895239=±1,9955Vi isolerer ´yfor at finde frem til det interval billetprisen skal ligge i, førhen at det ikke bliver muligt at afvise påstanden, hvori billetprisen er den samme for København og Billund, til Amsterdam:Ligningen løses for ´yvha. CAS-værktøjet WordMat. ´y=601,3647Ligningen løses for ´yvha. CAS-værktøjet WordMat. ´y=738,2763Side 6 ud af 10
Ilmisar SallaiStatistik - Hjemmeopgave 2Copenhagen Business SchoolIlsa18abHA Alm.26. November 2018Billetprisen kan altså ligge mellem 601,3647 kr. og 738,2763 kr., hvor det dermed ikke bliver muligt at afvise påstanden om, at billetprisen er den samme for København og Billund.Opgave 3.fNu findes den estimerede standardafvigelse af billetprisen på flyvninger fra Billund til Amsterdam, hvori detikke er muligt at afvise påstanden om, at den forventede billetpris er den samme for København og Billund. Den samme nulhypotese er gældende som i opgave 3.e i denne opgave.Her anvendes JMP (Hypothesis Test on Means) til beregning af, til hvilken billetpris det ikke er muligt at afvise påstanden om, at den forventede billetpris er den samme for København og Billund. Vi anvender her middelværdien og standardafvigelsen fra opgave 2.b og disse indsættes i JMP. Vi antager derudover, at der er ”Unequal Variances”:Der bliver her”gættet” medforskelligestandardafvigelser forBillund, hvori detpræcist ikke er muligtat afvise påstandenom, at billetprisen erden samme forKøbenhavn og Billundtil Amsterdam. Denestimeredestandardafvigelse skalsåledes være: sBillund2=[1542,93;∞]førhen at p≥0,05, hvorhen at det ikke bliver muligt at afvise påstanden om, at den forventede billetpris er den samme for København og Billund til Amsterdam.Nu tages der højde for ændringer i antallet af 4-ugers observationer af billetprisen på flyvninger fra Billund til Amsterdam, hvori det ikke er muligt at afvise påstanden om, at den forventede billetpris er den samme for København og Billund. Der anvendes igen ”Hypothesis Test on Means” i JMP hvori vi nu justerer (gætter) os frem til forskellige observationer. I dette tilfælde justerervi påantalsparameteren n,som vi ”gætter” osfrem til, at denne skalvære 2 for Billund.Når denne er 2, så erdet ikke muligt atafvise påstanden om,at den forventedebilletpris er densamme for Københavnog Billund. Opgave 4.aDet første man ligger mærke til er, at Aalborg har enbetydelig højere median, middelværdi (den grønne linje) ogvariation i prisen end henholdsvis København, Billund ogAarhus. Desuden så har Billund, København og Aarhusomtrent den samme median, middelværdi ogSide 7 ud af 10
Ilmisar SallaiStatistik - Hjemmeopgave 2Copenhagen Business SchoolIlsa18abHA Alm.26. November 2018

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 12 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture