\u017c enie odsetka ludzi \u017cyj \u0105 cych poni \u017c ej granicy ub\u00f3stwa co wi\u0105\u017c e si \u0119 r\u00f3wnie

Ż enie odsetka ludzi żyj ą cych poni ż ej granicy

This preview shows page 24 - 26 out of 27 pages.

ż enie odsetka ludzi ż yj ą cych poni ż ej granicy ubóstwa), co wi ąż e si ę równie ż z aktualn ą sytuacj ą , w której znalaz ł y si ę wszystkie kraje UE, czyli obaw ą przed eskalacj ą kryzysu finansowego. Na zako ń czenie nale ż y doda ć , ż e koncept bezpiecze ń stwa spo ł ecznego nie zosta ł uwzgl ę dniony w projekcie „Strategii rozwoju systemu bezpiecze ń stwa narodowego RP 2011–2022”, czyli sektorowym dokumencie, bazuj ą cym na „Strategii bezpiecze ń stwa narodowego” z 2007 roku, odnosz ą cym si ę w g ł ów- nej mierze do bezpiecze ń stwa zewn ę trznego i militarnego. „Strategia rozwoju systemu bezpiecze ń stwa narodowego RP” bezpiecze ń stwo spo ł eczne traktuje jako obszar, który powinien zosta ć zagospodarowany w pozosta ł ych strategiach sektorowych 55 . W dokumencie tym natomiast zdefiniowano koncept bezpiecze ń - stwa narodowego, twierdz ą c, ż e „(…) oznacza [ono] zdolno ść pa ń stwa i jego spo ł ecze ń stwa do zapewnienia warunków jego przetrwania, jako instytucji, wspól- noty obywatelskiej, biologicznego prze ż ycia ludno ś ci, integralno ś ci terytorialnej, niezale ż no ś ci politycznej, stabilno ś ci wewn ę trznej oraz jako ś ci ż ycia 56 . Podkre- ś lenie roli spo ł ecze ń stwa jako istotnego podmiotu, nawi ą zuje do nowoczesnej konstrukcji „strategii nowej generacji”, przyjmowanych obecnie przez pa ń stwa – cz ł onków Sojuszu Pó ł nocnoatlantyckiego. Dokumenty te okre ś la si ę mianem dokumentów strategicznych nowej generacji ze wzgl ę du na ujmowany w nich 55 Strategia rozwoju systemu bezpiecze ń stwa narodowego RP 2011–2022. Projekt z 20.06.2011 , Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa, 20.06.2011, s. 4. 56 Ibidem, s. 3. Zaznaczenie autorki.
Image of page 24
KARINA PAULINA MARCZUK 50 szeroki zakres wyzwa ń dla bezpiecze ń stwa oraz wynikaj ą c ą z tego faktu koniecz- no ść zaanga ż owania nie tylko w ł adz na wszystkich szczeblach, lecz tak ż e ca ł ego spo ł ecze ń stwa – poszczególnych obywateli, instytucji, przedsi ę biorstw etc., w celu sprostania owym wyzwaniom. Ponadto ich wszechstronno ść czyni je aktualnymi przez d ł u ż szy czas 57 . Tego rodzaju dokumentami strategicznymi dysponuj ą , na przyk ł ad: Wielka Brytania, Holandia, Finlandia, a tak ż e Kanada. Wykorzystanie alternatywnych koncepcji bezpiecze ń stwa (popularnych po zako ń czeniu „zimnej wojny”), a szczególnie zyskuj ą cej coraz szersze grono zwolenników koncepcji human security , jako teoretycznej bazy do prowadzenia bada ń nad spo ł ecznym wymiarem bezpiecze ń stwa, owocuje zmian ą jego para- dygmatu. Rozumie si ę przez to odej ś cie od w ą skiego uj ę cia, skupiaj ą cego si ę na kwestiach socjalnych oraz pa ń stwowo-centrycznego, na rzecz podej ś cia szero- kiego, uwzgl ę dniaj ą cego rozwój procesów globalizacyjnych (erozj ę tradycyjnych atrybutów pa ń stw narodowych), które zak ł ada, ż e bezpiecze ń stwo spo ł eczne to zmienny i dynamiczny proces, gwarantuj ą cy zaspokojenie podstawowych potrzeb spo ł ecznych jednostkom na danym terytorium przez podmiot, którym nieko- niecznie jest wy łą cznie pa ń stwo narodowe. Narz ę dziem, s ł u żą cym do osi ą gni ę cia bezpiecze ń stwa spo ł ecznego jest polityka spo ł eczna, prowadzona nie tylko przez pa ń stwa, lecz tak ż
Image of page 25
Image of page 26

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 27 pages?

 • Summer '20
 • Dr joseph

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture