Mula dito ay bubuo ako ng balangkas para sa aking pagsuri sa pelikulang indie

Mula dito ay bubuo ako ng balangkas para sa aking

This preview shows page 16 - 18 out of 127 pages.

postkolonyalismo. Mula dito ay bubuo ako ng balangkas para sa aking pagsuri sa pelikulang indie. Dalawa ang kailangang bigyan ko ng kasagutan: (1) Ano ang postkolonyalismo? (2) Anong aspeto ng postkolonyalismo ang maaaring gamitin ng mga Pilipinong manlilikha at kalikha ng pelikulang indie? Ano ba ang ibig sabihin ng postkolonyalismo? Tila napakahirap nitong bigyan ng iisang sagot dahil na rin sa multi-disiplinaryong anyo nito. Maaari itong talakayin mula sa anyong politikal, ekonomik, kultural atbp. Una sa lahat, maaaring tingnan ang prefix na “post” sa postkolonyal bilang sagisag sa isang panahong tapos na o lumipas na. Ngunit sa hinaba-haba ng ating kasaysayan, aling panahon ba ang kasama sa postkolonyal? Ayon kay Jane Hiddleston, ang postkolonyal ay ang panahon mula nang sakupin ng isang makapangyarihang bansa (gaya ng Inglatera, Espanya o Amerika) ang isang mas maliit na bansa (gaya ng mga bansa sa Asya, Afrika at Latin Amerika) hanggang sa kasalukyang kalagayan nito matapos ang kolonisasyon (1). At dahil ang nais nating kalabanin ay ang Amerikanong gahum, masasabi nating ang postkolonyal na panahon sa Pilipinas ay nagsimula nang sakupin tayo ng Amerika noong umpisa ng ika-20 siglo hanggang sa neokolonyalismo ng kasalukuyan. Higit sa lahat, maaari ring tingnan ang postkolonyalismo bilang isang “teorya” at isang “proseso.” Bilang te orya, masalimuot ang pagpapakahulugan sa postkolonyalismo sapagkat hindi ito nakatali sa iisang depinisyon o praktika. Ayon nga kina Bill Ashcroft et al. (1989), nakasandal ang postkolonyalismo sa mga naunang teorya gaya ng post-modernismo, post-istrukturalismo, marxismo at feminismo. Hindi rin maikakaila ang impluwensiya ng mga nasyonalistang manunulat
Image of page 16

Subscribe to view the full document.

17 tulad nina Frantz Fanon, Chinua Achebe, Wole Soyinka at ang Marxistang si C.L.R. James. Dahil bakas sa teoryang postkolonyal ang diwa ng mga pangalang nabanggit, ang postkolonyalismo ay hudyat din sa pagsali sa larangan ng kritika ng mga kritikong naisantabi ng gahum ng Kanluranin at Anglosentrikong edukasyon at teorya. Higit sa lahat, ibinabalik ng postkolonyalismo ang usapin ng “uri” (class) bilang tanda ng pagkakaiba sa naghaharing gahum (Moore-Gilbert et al. 3). Ito ang dahilan kung bakit ang tatlo sa pinakamatunog na pangalan sa postkolonyalismo, o iyong tinawag ni Robert Young (1990 ) na “Holy Trinity of postcolonial critics” – sina Edward Said, Homi Bhabha at Gayatri Spivak ay hindi tubong Amerika o Europa. Testamento ng mga Naisantabi: Postkolonyalismo Bilang Teorya at Proseso Maraming kritiko ang nagkakasundo na ang kasalukuyang pag-unawa natin sa teoryang postkolonyal ay utang natin kay Edward Said (Moore-Gilbert et al. 21). Hango sa mga teorya ni Michel Foucault at Antonio Gramsci, isiniwalat ni Said sa kanyang librong Orientalism (1978) ang maling paglikha ng mga taga-Kanluran sa imahe ng mga taga-Silangan bilang Bukod (Other). Sa pamamagitan ng mga aparatong ideolohikal gaya ng edukasyon, literatura at media, ipinapakita ng mga taga- Kanluran na sila’y mga edukado’t sibilisado samantalang ang mga taga -Silangan ay mga barbaro’t mangmang. Paraan ito upang maging katanggap
Image of page 17
Image of page 18
 • Spring '16
 • Albus Dumbledore

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes