Bai 15 16.docx

Sau khi salomon ch t 931 bc con c a salomon là

This preview shows page 2 - 4 out of 8 pages.

Sau khi Salomon ch t (931-BC), con c a Salomon là Rôbôam lên k v . Rôbôam là ế ế ng i non tr , thi u khôn ngoan, đã không ch p nh n gi m thu mà ng c l i còn ườ ế ế ượ đe do hà kh c h n. L p t c cu c ly khai c a 10 chi t c mi n b c bùng n d i s ơ ướ lãnh đ o c a Gi rôbôam (thu c chi t c Ephraim), thành l p m t qu c gia m i l y tên ơ là Israel. V ng qu c Giuđa c a Rôbôam ch còn duy nh t chi t c Giuđa và m t ươ ph n nh c a hai chi t c Bengiamin và Simeon Cu c ly khai v chính tr kéo theo cu c ly khai v tôn giáo. Vua đ u tiên c a V ng qu c Israel (n c phía b c) là ông Gi rôbôam đã cho xây d ng 2 đ n th , ươ ướ ơ m t Bêthen và m t Đan đ cho dân đ n đó mà t l cho Thiên Chúa, thay vì ph i ộ ở ộ ở ế ế ễ lên đ n th Giêrusalem n m trên mi n đ t Giuđa. Ông cho d ng t ng con bê vàng ượ làm b ngai c a Chúa. Nh ng dân chúng đã quay ra th l y t ng con bê vàng theo ư ờ ạ ượ ki u ng i Canaan. H ph m t i b Thiên Chúa mà th l y tà th n , ph m ph i đi u ườ ờ ạ răn th nh t. H còn b t ch c vi c th cúng cùng v i cách s ng buông th vô luân ướ c a dân ngo i và công khai xây đ n th Baal Samaria (th đô c a Israel). Các ngôn s , trong đó có Êlia là g ng m t tiêu bi u, đã m nh m ch ng l i vi c th qu y ươ này. T i v ng qu c Giuđa ( mi n nam) thì đ i s ng tôn giáo cũng b sa sút vì ươ ng i ta ườ ch th ph ng theo hình th c mà không có n i tâm, đ ng th i dân chúng ượ cũng b cám d ch y theo vi c th cúng tà th n và n p s ng buông th c a nh ng ế dân xung quanh Tr c b i c nh đó, Thiên Chúa đã sai các ngôn s đ n đ ph c h ng tôn giáo, c i ướ ế ư t xã h i và đ i s ng luân lý c a dân chúng và đi đúng đ ng l i c a Thiên Chúa ườ Trong th i nam-b c phân tranh có các ngôn s sau đây : Mi n b c : Êlia, Êlisê, Amos, Hôsê.
Image of page 2

Subscribe to view the full document.

Mi n nam : Isaia, Mica, Giêrêmia. b) n g i Ngôn s Ơ Ngôn s hay còn đ c g i là tiên tri - ti ng Hipri là “Nabi” ượ ế “Ng i đ c g i, ng i loan báo” b i Thiên Chúa ườ ượ ườ Nói thay m t Thiên Chúa. Nói cho dân bi t ý mu n c a Thiên Chúa qua bi n c th i đ i ế ế Ngôn s l n hay nh đ c chia theo đ dày quy n sách h vi t. Có t ng c ng 16 ứ ớ ượ ế ngôn s trong C u c, v i 12 v ngôn s nh và 4 v ngôn s l n
Image of page 3
Image of page 4
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern