{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

AUDITING - Students - Topic 2 - TQVKT [Compatibility Mode]

Yeâu caàu cuûa xaõ hoäi yeâu caàu cuûa nhaø

Info iconThis preview shows pages 7–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Yeâu caàu cuûa xaõ hoäi Yeâu caàu cuûa Nhaø nöôùc Yeâu caàu cuûa toå chöùc ngheà nghieäp CHUAÅN MÖÏC KIEÅM TOAÙN ÑAÏO ÑÖÙC NGHEÀ NGHIEÄP TRAÙCH NHIEÄM KTV
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
8 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 22 CHU N M C KI M TOÁN square4 Là th ướ c đ o ch t l ượ ng ki m toán square4 T ch c l p quy square4 T ch c ngh nghi p square4 Nhà n ướ c square4 S c n thi ế t square4 Đố i v i ng ườ i s d ng k ế t qu square4 Đố i v i ki m toán viên square4 Đố i v i xã h i Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 23 GI I THI U CHU N M C KI M TOÁN VI T NAM square4 B t đầ u so n th o t n ă m 1997, đế n nay đ ã ban hành đượ c 38 VSA. square4 So n th o d a trên các chu n m c qu c t ế đ i u ch nh cho phù h p v i Vi t Nam. square4 Ban hành theo quy ế t đị nh c a B tr ưở ng B Tài chính square4 Có k ế t c u 2 ph n (Quy đị nh chung và N i dung chu n m c), các đ o n in đậ m có tính ch t nguyên t c. square4 Hi n nay VACPA đ ang so n th o các chu n m c ki m toán m i. Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 24 Th c hi n ki m toán Chu n m c ki m toán H ướ ng d n th c hi n Đ ánh giá ch t l ượ ng CHU N M C KI M TOÁN
Background image of page 8
9 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 25 Đạ o đứ c ngh nghi p là nh ng quy t c để h ướ ng d n cho các thành viên ng x và ho t độ ng m t cách trung th c, ph c v cho l i ích chung c a ngh nghi p và xã h i. l i ích chung, chúng ta c n ng x & ho t độ ng trung th c để nâng cao uy tín c a ngh nghi p. ĐẠ O ĐỨ C NGH NGHI P Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 26 Chu n m c v đạ o đứ c ngh nghi p square4 Ban hành theo Quy ế t đị nh 87/2005/Q Đ -BTC ngày 1.12.2005 c a B Tài chính, áp d ng cho t t c nh ng ng ườ i hành ngh k ế toán, ki m toán square4 Bao g m ba ph n chính: square4 Ph n A: Áp d ng cho t t c ng ườ i làm k ế toán và ng ườ i làm ki m toán; square4 Ph n B: Áp d ng cho ki m toán viên hành ngh , nhóm ki m toán và công ty ki m toán; square4 Ph n C: Áp d ng cho ng ườ i có Ch ng ch ki m toán viên ho c Ch ng ch hành ngh k ế toán đ ang làm vi c trong các doanh nghi p, t ch c Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 27 KTV độ c l p Chính tr c Khách quan Độ c l p N ă ng l c chuyên môn và tính th n tr ng Tính bí m t T ư cách ngh nghi p Tuân th chu n m c chuyên môn Chu n m c v đạ o đứ c ngh nghi p
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
10 Nguy
Background image of page 10
Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}