Transaksionet kryerja e t� cilave i mundëson personit t� tatueshëm zbritjen e

Transaksionet kryerja e t? cilave i mundëson

This preview shows page 28 - 30 out of 36 pages.

Transaksionet, kryerja e të cilave i mundëson personit të tatueshëm zbritjen e TVSH-së për mallrat dhe shërbimet e marra të nevojshme për realizimin e këtyre transaksioneve janë, furnizimet e mallrave dhe shërbimeve të kryera kundrejt pagesës nga ky person i tatueshëm. Transaksionet që japin të drejtën e zbritjes përfshijnë transaksionet brenda fushës që i nënshtrohen efektivisht tatimit dhe transaksionet të cilat ndonëse nuk i nënshtrohen efektivisht TVSH-së, ngjasojnë me transaksione të tatueshme me të drejtë të zbritjes së TVSH-së.(p.sh: furnizimet ndërkombëtare, eksportet e të ngjashme). Efektivisht në këtë kategori përfshihen : I.furnizimet e tatueshme me shkallën e TVSH-së në fuqi, II.furnizimet me shkallën zero të TVSH-së ose të ngjashme me eksportet Transaksionet e përjashtuara sipas ligjit edhe pse janë transaksione në fushën e zbatimit të TVSH-së, janë transaksione të përjashtuara pa të drejtë të zbritjes së TVSH-së. Kryerja e furnizimeve të përjashtuara prej personit të tatueshëm nuk i jep atij të drejtën e zbritjes së TVSH- së për furnizimet e marra. 28
Image of page 28
Ndërkohë është e qartë që nëse mallrat ose shërbimet nuk përdoren për nevojat e veprimtarisë ekonomike të personit të tatueshëm, por për realizimin e transaksioneve apo veprimtarive jashtë fushës së zbatimit të TVSH-së, nuk lind asnjë e drejtë zbritje e TVSH-së. TVSH e zbritshme është pikërisht: a) TVSH-ja që shkruhet në faturën e lëshuar nga furnizuesi, dhe b) TVSH-ja e paguar në import. E drejta e zbritjes ushtrohet në deklaratën e periudhës në të cilën furnizimi ose importi është kryer. Kjo është edhe periudha në të cilën ka lindur kërkueshmëria e TVSH-së. Nëse personi i tatueshëm nuk kryen zbritjen e TVSH-së në periudhën tatimore në të cilën i lind e drejta e zbritjes ai mund ta zbresë këtë shumë të TVSH-së së zbritshme pas kësaj periudhe, por jo më vonë se 12 periudha tatimore përfshirë periudhën në fjalë. Pas 12 periudhave kjo fature regjistrohet si “blerje me TVSH jo të zbritshme”. TVSH-ja nuk zbritet përpara periudhës në të cilën ka lindur e drejta e zbritjes. IV.2.1 Kufizime të zbritjes së TVSH për disa furnizime Përjashtohen nga e drejta e zbritjes së TVSH-së shpenzimet për blerjen e gazoilit sipas normativave të mëposhtme, përveç rastit kur gazoili i blerë përveç se për t’u shitur, përdoret si lëndë e parë kryesore përbërëse e produktit të prodhuar. Me kushtin që gazoili i blerë të përdoret vetëm për nevoja të veprimtarisë ekonomike të tatueshme, e drejta për të zbritur TVSH-në ushtrohet deri në normativat e përcaktuara më poshtë sipas veprimtarive. Normativat aplikohen mbi bazën e treguesit të përcaktuar sipas peshës specifike, që blerjet për gazoil zënë në raport me qarkullimin e tatueshëm, të kryer në kuadër të veprimtarisë ekonomike. Normativat e përdorimit të gazoilit sipas veprimtarive përcaktohen si më poshtë: I. NDËRTIM a) Prodhim materiale inerte deri më 33% b) Ndërtim shtrim rrugësh deri më 32% c) Ndërtim banesash dhe objektesh të ndryshme deri më 8% ç) Prodhim betoni deri më 14% d) Gërmime / shpime deri më 25%
Image of page 29
Image of page 30

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 36 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors