Procedura e çregjistrimit kryhet si� ësht� për n� ligjin dhe udhëzimin e

Procedura e çregjistrimit kryhet si? ësht? për n?

This preview shows page 33 - 35 out of 36 pages.

i adresohet edhe autoritetit tatimor përkatës. Procedura e çregjistrimit kryhet siç është përcaktuar në ligjin dhe udhëzimin e procedurave tatimore. Autoriteti tatimor reflekton ndryshimet për çregjistrim të personit të tatueshëm në regjistrin tatimor, pasi njoftohet nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit. b) Kur personi i tatueshëm ka plotësuar kushtet dhe procedurën për t’iu nënshtruar regjimit të bizneseve të vogla. Kur personi i tatueshëm i regjistruar në regjimin normal të TVSH- së për shkak se ka ushtruar të drejtën e zgjedhjes për t’iu nënshtruar vullnetarisht këtij regjimi, heq dorë nga zgjedhja për të qenë i regjistruar për TVSH-në pasi ka plotësuar kushtet dhe procedurën që përcaktohet në këtë udhëzim për t’iu nënshtruar regjimit të bizneseve të vogla. c) Kur personi i tatueshëm i regjistruar për TVSH-në nuk ka qenë asnjëherë i detyruar të jetë i regjistruar dhe as nuk e ka ushtruar vullnetarisht të drejtën e zgjedhjes për t u regjistruar për TVSH-në. 33
Image of page 33
Ky person çregjistrohet në momentin kur konstatohet që as ka qenë i detyruar dhe as nuk e ka ushtruar vullnetarisht të drejtën e zgjedhjes për tu regjistruar për TVSH-në. Ky person i tatueshëm është përgjegjës për të përmbushur çdo përgjegjësi për TVSH-në që nga momenti që është regjistruar deri në momentin që çregjistrohet nga TVSH-ja. 1.2 Rimbursimi i TVSH-së Procedura e rimbursimit të TVSH-së kryhet siç përcaktohet në ligjin për procedurat tatimore 1. Një person i tatueshëm kërkon rimbursim të tepricës së kreditimit tatimor të TVSH-se nëse: a) personi i tatueshëm ka mbartur tepricën e TVSH-së së zbritshme për 3 muaj radhazi b) TVSH-ja e kërkuar për t’u rimbursuar tejkalon shumën prej 400 000 (katërqind mijë) lekësh. Për rastet kur në marrëveshjet financiare të ratifikuara nga Kuvendi ose në marrëveshjet e granteve të miratuara nga Këshilli i Ministrave parashikohet mospërdorimi i burimeve financiare të huaja për të paguar taksa e tatime, duke përfshirë ose jo tatimin mbi vlerën e shtuar, tatimi mbi vlerën e shtuar i paguar u rimbursohet financuesve të huaj nga sistemi i thesarit, brenda 30 ditëve, sipas rregullave të caktuara nga Ministri i Financave. Tatimi mbi vlerën e shtuar për importimin e materialeve ushtarake për Forcat e Armatosura, të dhuruara nga vendet anëtare të Aleancës së NATO-s apo partnerët, paguhet si kosto lokale nga Ministria e Mbrojtjes. Eksportuesit kanë të drejtë të kërkojnë rimbursim kur teprica e tyre tejkalon shumën 400 000 (katërqind mijë) lekë. Nëse kërkesa për rimbursim konsiderohet pa risk atëherë procedohet me miratimin e rimbursimit dhe kryerjen e procedurave të pagesës nëpërmjet sistemit të thesarit. Nëse kërkesa për rimbursim rezulton me risk për rimbursim, Drejtoria e Rimbursimit të TVSH-së, në DPT, e dërgon në drejtorinë rajonale ku është regjistruar tatimpaguesi për kontroll nga zyra ose në vend para se të rimbursohet. Nëse pas rezultateve të kontrollit kërkesa për rimbursim refuzohet tërësisht ose pjesërisht, mbi refuzimin e kërkesës për rimbursim edhe nëse është i pjesshëm, personi i tatueshëm njoftohet nga drejtoria rajonale tatimore me një akt njoftim vlerësimi tatimor.
Image of page 34
Image of page 35

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 36 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors