Đầu năm 1209 cán cử phạm du đi trấn gi

This preview shows page 124 - 128 out of 299 pages.

Đầu năm 1209, Cán cử Ph ạm Du đi trấ n gi Ngh An. Lúc b y gi Ngh An vô cùng đói kém, kh n kh . Ph m Du bèn tranh th t p h p nh ng thành ph n thi ếu ăn, thiế u m ặc để ch ng l i tri u đình. Lầ n này Ph m B ỉnh Di đượ c c đi dẹ p lo n. Lo ng ngo ng g n hai tháng, cu i cùng B ỉnh Di cũng đánh cho Phạ m Du ch y s p m t, tr n bi ệt tăm biệ t tích. M y tháng sau, Ph ạm Du sai ngườ i v kinh đút lót cho quan l i, b o tâu v i Cán r ng B nh Di tàn ác, gi ết người như ngóe. Cán đại khái cũng phân vân dữ
Image of page 124
khoùi 125 d i l ắm, nghĩ mãi không thông bèn triệ u c Ph m Du và B nh Di v tri ều để h i han cho ra l . Ph ạm Du đã khăn gói sẵ n sàng, ch c n Cán i m t ti ế ng là l p t c phi v . V t ới nơi bèn múa mép gièm pha, h t l o. B nh Di không bi ế t gì nên c thong th mãi m i ch u mò v . Cha con B nh Di v a v t i nơi là lậ p t c b t ng vào tù ng i bóc l ch. Đàn em củ a B nh Di là Quách B ốc nghe tin đạ i ca b b ắt oan thì điên tiế t l m, hùng h xông vào cung để c u. Ph m Du th y th ế bèn gi ế t ph t cha con B nh Di r ồi đưa Cán cao chạ y xa bay, lánh n n t n Phú Th . Thái t S ảm cùng má Đàm thị và hai em gái đến nương nhờ nhà h Tr n Thái Bình. Con trai khác c a Cán là Lý Th m ch y không k ịp, lơ ngơ tưở ng ch ết đế n mông r ồi, nhưng cuố i cùng l ại đượ c Quách B c tôn lên làm vua. C nhà Cán tan đàn xẻ nghé. Thái t S m mu n d a vào nhà h Tr ần để đánh Quách B c. S m t xưng vương, phong chức tướ c tá l cho ngườ i nhà h Tr n. B Cán nghe giang h đồ n đạ i th ng con trai l p tri ều đình riêng, trong đầ u li n n y s thành t o ph n. Th ế là Cán l p t c qu ng Quách B c sang m t bên, sai Ph m Du liên l c v i Đoàn Thượ ng để đem quân đi trị t i th ng con m t n ế t. Ph m Du lúc y c x ế p hình cho xong v i công
Image of page 125
126 chúa Thiên C c nên tr h n v ới Đoàn Thượ ng. Cu i cùng b b ắt đem về n p cho Thái t S m, b Thái t S m gi ế t ch ế t. Không lâu sau thì d p xong lo n Quách B c. H Tr n đón Cán về kinh để tránh l i gièm pha. Ph m Du ch ế t r ồi, Cán không nơi nương tự a nên không có c a làm mình làm m y, bu c ph i d a vào h Tr n. Ch độ m ột năm sau, tức tháng 11 năm 1210, Cán qua đờ i, th 37 mùa khoai. Thái t S m k ế v , s g i Lý Hu Tông. Tri u Lý b y gi ch còn cách ngày di t vong m ột bướ c chân ng n ng i.
Image of page 126
127 Lý H o S m may m ắn được đầu thai vào gia đình đế vương. Nhưng trong cái hên lạ i lòi ra cái xui, S m làm con ai không làm l ại đi làm con bố Cán, người đã h n nhiên khi ến cho cơ nghiệ p nhà Lý tr nên nát bét. Năm 1208, Sả m tròn 14 tu ổi, đượ c b Cán l p làm Thái t . Vui m ng h n h chưa đượ c m ột năm thì sóng gió b ắt đầ u p t ới như vã vào mặ t.
Image of page 127
Image of page 128

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors