Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Chimioterapia reduce riscul de recidiv ă ș i cre ș

Info icon This preview shows pages 140–142. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chimioterapia reduce riscul de recidiv ă ș i cre ș te rata de supravie ț uire. În acela ș i timp efectele adverse sunt importante ș i afecteaz ă semnificativ starea de s ă n ă tate general ă ș i calitatea vie ț ii. Între cele mai raportate consecin ț e se num ă r ă oboseala, dureri, tulbur ă ri digestive, grea ță ș i v ă rs ă turi, constipa ț ie, afec ț iuni ale sângelui, afec ț iuni neurologice, tulbur ă ri cognitive ș i de memorie, tulbur ă ri sexuale ș i afectarea fertilit ăț ii, pierderea poftei de mâncare sau luarea în greutate, c ă derea p ă rului ș i menopauz ă precoce. De ș i cele mai multe dintre aceste simptome dispar la sfâr ș itul tratamentului, în unele cazuri chimioterapia poate avea consecin ț e pe termen lung afectând ireversibil organele ș i provocând afec ț iuni care se fac sim ț ite luni sau ani mai târziu. În aceste condi ț ii hot ă rârea de a urma un tratament adjuvant poate deveni deosebit de dificil ă mai ales c ă pacienta trebuie s ă hot ă rasc ă ș i între diferitele protocoale de tratament. Pacientele încep tratamentul chimioterapic cu team ă pentru efectele secundare, dar ș i cu frica de recidiv ă dup ă încheierea terapiei (Nor Zuraida ș i NgCG 2010). Ca ș i în alte etape ale confrunt ă rii cu cancerul mamar, copingul prin evitare, fie el cognitiv sau comportamental se asociaz ă cu simptome fizice ș i psihice mai importante. Gândirea pozitiv ă ș i stilul activ de lupt ă sunt asociate cu st ă ri mai bune (Saniah, Zainal, 2010).
Image of page 140

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     141 Tabel 5: Factori ai rezilien ț ei în perioada tratamentului - Optimismul - A ș tept ă ri pozitive despre viitor - Încredere în tratament - Vârsta mai înaintat ă - Stadiu incipient al cancerului - C ă s ă torite - Nivel educa ț ional mai ridicat - Copingul activ centrat pe rezolvarea de probleme - Simptome fizice sc ă zute ca intensitate ș i importan ță Oricât de problematic este tratamentul, sfâr ș itul terapiei se asociaz ă cu alte dificult ăț i. Teama de recidiv ă atinge paroxismul în acest moment când pacienta simte c ă nu poate face mai mult ș i nu îi r ă mâne decât s ă î ș i continue via ț a (McKinley 2000). Presiunea familiei ș i a cuno ș tin ț elor de a reveni la firescul vie ț ii dinaintea diagnosticului poate fi ap ă s ă toare. Un consemn util pentru paciente ș i familie ar fi s ă î ș i dea cel pu ț in tot atâta timp de recuperare ș i adaptare cât a investit în tratament pân ă în acel moment (Rowland ș i Massie 2010). 4. Supravie ț uire, rezilien ță ș i dezvoltare posttraumatic ă Sec ț iunile anterioare au descris perioada cea mai intens ă ș i puternic înc ă rcat ă emo ț ional a confrunt ă rii cu cancerul mamar. De la depistarea nodulului suspect ș i pân ă la încheierea tratamentului pacientele se confrunt ă cu o suit ă de momente cu poten ț ial traumatic. A ș teptarea rezultatelor biopsiei, primirea diagnosticului ș i
Image of page 141
Image of page 142
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern