43 Heä löïc ñoàng quy F ok caùc löïc ñi qua O F kx 0 0 F k F ky 0 211 F kz 0 Do

43 heä löïc ñoàng quy f ok caùc löïc ñi qua

This preview shows page 4 - 7 out of 11 pages.

4.3. Heä löïc ñoàng quy ( F ok ), caùc löïc ñi qua O: F kx = 0 0 ( F k ) F ky = 0 (2.11) F kz = 0 Do M 0 = m 0 ( F k ) = 0 töï thoûa maõn. 4.4. Heä löïc phaúng ( F k ), F k Oxy: Vôùi ñieåm A tuøy yù thuoäc maët phaúng löïc Oxy: m A ( F k ) = m Az ( F ). k = d k F k k . Vector moment cuûa caùc löïc naøy ñeàu cuøng phöông neân ta coù theå quy öôùc thay theá m A ( F k ) bôûi giaù trò ñaïi soá: m A ( F k ) = m Az ( F k ) = d k F k (2.12) Ta laáy daáu (+) hoaëc (-) theo quy taéc moment cuûa löïc ñoái vôùi truïc (hình 2.7). k j O z y m A ( F k ) A z y (2.9) 0 ( F k )
Image of page 4

Subscribe to view the full document.

Baøi giaûng moân Cô lyù thuyeát Hoïc kyø 2, naêm hoïc 2012-2013 17 Ñieàu kieän caân baèng cuûa heä löïc phaúng coù 3 daïng: 4.4.1 Daïng 1: F kx = 0 0 ( F k ) F ky = 0 (2.13) m A ( F k ) = M A = 0 vôùi A tuøy yù thuoäc maët phaúng löïc. Ñieàu naøy hieån nhieân do (2.12) 0 M 0 R A ' 4.4.2 Daïng 2: F kx = 0 0 ( F k ) M A = m A ( F k ) = 0 (2.14) M B = m B ( F k ) = 0 (vôùi Ox AB ) 4.4.3 Daïng 3: M A = m A ( F k ) = 0 0 ( F k ) M B = m B ( F k ) = 0 (2.15) M C = m C ( F k ) = 0 Söû duïng phöông phaùp chöùng minh treân: neáu R A 0 thì R ’phaûi coù giaù chöùa ñoaïn AB vaø AC, do A,B,C khoâng thaúng haøng neân khoâng theå xaûy ra tröôøng hôïp treân. 5. BAØI TOAÙN CAÂN BAÈNG CUÛA VAÄT RAÉN: 5.1. Moâ hình baøi toaùn:
Image of page 5
Baøi giaûng moân Cô lyù thuyeát Hoïc kyø 2, naêm hoïc 2012-2013 18 Moät vaät raén khoâng töï do (chòu lieân keát) chòu taùc duïng cuûa löïc (löïc hoaït ñoäng) ñang caân baèng. Nhöõng yeâu caàu ñöôïc ñaët ra laø: Xaùc ñònh caùc phaûn löïc lieân keát. Tìm ñieàu kieän caân baèng. Tìm caùc yeâu caàu cuûa löïc hoaït ñoäng vaø caùc yeáu toá hình hoïc ñeå vaät khaûo saùt ñöôïc caân baèng. 5.2. Phöông phaùp giaûi: Choïn vaät khaûo saùt: Xem xeùt kó moâ hình baøi toaùn (hình veõ), chuùng ta choïn vaät raén naøo (coù theå laø chaát ñieåm) chòu taùc ñoäng cuûa taát caû caùc löïc hoaït ñoäng. 2.2 Ñaët löïc: Löïc ôû ñaây bao goàm caùc löïc hoaït ñoäng vaø phaûn löïc lieân keát. Xem xeùt kó moâ hình vaät khaûo saùt, xaùc ñònh ñaày ñuû caùc lieân keát, so saùnh vôùi caùc moâ hình maãu ñeå thay theá heát caùc lieân keát baèng caùc phaûn löïc töông öùng. Laäp phöông trình caân baèng: a) Phaân tích caùc löïc ñaët vaøo vaät khaûo saùt (keå caû phaûn löïc) theo ba phöông cuûa truïc toaï ñoä. b) Laäp caùc phöông trình caân baèng töø ñieàu kieän caân baèng cuûa heä löïc (keå caû caùc phaûn löïc): F kx = 0 ; 0 ) F ( m M k x ox ; F ky = 0 ; vaø 0 ) F ( m M k y oy ; F kz = 0 ; 0 ) F ( m M k z oz ; c) Vôùi löu yù caùc ngaãu toàn taïi trong heä löïc ñaët vaøo vaät khoâng xuaát hieän trong caùc phöông trình hình chieáu baûo ñaûm vectô chính baèng khoâng.
Image of page 6

Subscribe to view the full document.

Image of page 7
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes