221 tác động trực tiếp 50 222 tác động

Info icon This preview shows pages 3–7. Sign up to view the full content.

2.2.1. Tác động trực tiếp .................................................................................... 50 2.2.2. Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế thông qua kênh truyền dẫn trung gian ................................................................................................. 54 Chương 3: NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG TÁC ĐỘNG NỢ CÔNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 3.1. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU .......................................................................... 62 3.2. XÁC ĐỊNH BIẾN SỐ THỰC NGHIỆM .................................................... 62
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang iii MỤC LỤC NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt 3.3. DỮ LIỆU CHẠY MÔ HÌNH HỒI QUY .................................................... 63 3.3.1. Xác định yếu tố thời gian cần ước lượng .................................................. 63 3.3.2. Nguồn dữ liệu .......................................................................................... 63 3.3.3. Số liệu chạy mô hình ................................................................................ 64 3.4. XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM ................................................ 66 3.4.1. Ước lượng mô hình Least Square ............................................................. 66 3.4.2. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy ................................................... 67 3.4.3. Phát hiện sự có mặt của biến không cần thiết ........................................... 68 3.4.4. Điều chỉnh mô hình hồi quy ..................................................................... 75 3.4.5. Kiểm định các khuyết tật của hàm hồi quy đã điều chỉnh ......................... 78 3.4.6. Tác động của các biến độc lập đến tăng trưởng kinh tế ............................. 87 Chương 4: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 99 CÁC PHỤ LỤC THAM KHẢO .................................................................... 101 Phụ lục 1 : Thống kê theo thời gian về diễn biến của tăng trưởng kinh tế khi nợ công thay đổi ................................................................................. 101 Phụ lục 2: Câu lạc bộ Paris và câu lạc bộ Luân Đôn ........................................ 105 Phụ lục 3: Các bước trong chính sách quản lý nợ nước ngoài của chính phủ Indonesia ........................................................................................ 107 Phụ lục 4: Hệ số ICOR .................................................................................... 108 Phụ lục 5: Tác động của nợ công thông qua kênh truyền dẫn trung gian là tiết kiệm trong nước và thuế tại Trung Quốc ........................................ 110 Phụ lục 6: Phân tích các biến số kinh tế vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam ........ 113
Image of page 4
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Việt ADB Asian Development Bank Ngân hàng phát triển châu Á DEBGDP Debt percent of GDP % dư nợ trên tổng sản phẩm quốc nội DSERGDP Debt service percent of GDP % Trả nợ trên tổng sản phẩm quốc nội EIU Economist Intellegence Unit Bộ phận phân tích thông tin kinh tế của Tạp chí Economist EU European Union Liên minh châu Âu EUR Euro Đồng Euro EXPO Exports Xuất khẩu GCAP Gross domestic capital formation Vốn nội địa GDP Gross Domestic product Tổng sản phẩm quốc nội GFIGDP Gross Foreigner investment % đầu tư nước ngoài trực tiếp trên tổng sản phẩm quốc nội GNI Gross National Income Tổng thu nhập quốc dân GNP Gross National product Tổng sản lượng quốc gia GoI Government of Indonesia Chính phủ Indonesia
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Ký hiệu Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Việt GSO General Statistics Office
Image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern