54 n? rast se pasuria e paluajtshme q? ësht? pjes? e

This preview shows page 37 - 39 out of 66 pages.

5.4. në rast se pasuria e paluajtshme që është pjesë e aseteve të biznesit të një personi të tatueshëm dhe shfrytëzohet për qëllime të biznesit të personit të tatueshëm dhe për shfrytëzim privat ose për stafin e tij, ose në përgjithësi, për qëllime tjera nga ato të
Image of page 37
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 23 / 17 GUSHT 2015, PRISHTINË 38 LIGJI Nr. 05/L -037 PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR / SHTOJCA biznesit të tij, TVSH-ja mbi shpenzimet që lidhen me këtë pasuri do të jetë e zbritshme vetëm deri në proporcionin e shfrytëzimit të pasurisë për qëllime të biznesit të personit të tatueshëm. 5.5. si përjashtim i nenit 15 të këtij ligji, ndryshimet në proporcionin e shfrytëzimit të pasurisë së paluajtshme, të referuara në nën-paragrafin 5.4 të këtij paragrafi, do të merren parasysh në përputhje me parimet e përcaktuara në nenin 41 të këtij ligji. 5.6. Ministri i Financave nxjerr akt nënligjor për të përcaktuar implementimin dhe shpenzimet të cilat i nënshtrohen kufizimeve. Neni 37 Ushtrimi i të drejtës për zbritje 1. E drejta për zbritje lind në kohën kur tatimi i zbritshëm bëhet i ngarkueshëm. 2. Për të ushtruar të drejtën e tij për zbritje të TVSH-së së zbritshme, personi i tatueshëm duhet që së paku: 2.1. në lidhje me të gjitha zbritjet e referuara në Kapitullin e XIII të këtij ligji të mbajë një faturë ose një dokument që shërben si faturë në pajtueshmëri me Kapitullin XV të këtij ligji. Në lidhje me zbritjet sipas nën-paragrafit 2.2., të paragrafit 2, të nenit 36 të këtij ligji të ketë një dokument importi “Dokumenti Unik Doganor - DUD”, në të cilin ai është i cekur si pranues i dërgesës apo importues dhe i cili e cek shumën ose mundëson llogaritjet e obligimit tatimor. 3. Ministri i Financave nxjerr akt nënligjor për të përcaktuar rregullat dhe dokumentet shtesë për të dëshmuar TVSH-në e zbritshme në veçanti në lidhje me: 3.1.zbritjet sipas nën-paragrafit 2.3., të paragrafit 2, të nenit 36 të këtij ligji; 3.2. zbritjet sipas nën-paragrafëve 2.1 dhe 2.2., të paragrafit 2, të nenit 36 të këtij ligji; 3.3. zbritjet në lidhje me transaksionet e përshkruara në Kapitullin X, XI dhe XII të këtij ligji; 3.4. rastet e referuara në nenin 52 të këtij ligji kur personi është i obliguar të paguaj TVSH si klient ose blerës; 3.5. Personi i tatueshëm, i cili paguan kompensimin e TVSH-së, ka të drejtë të zbres kompensimin e TVSH-së si të zbritshme, me kusht që kompensimin e TVSH-së si dhe vlerën e mallrave dhe shërbimeve të pranuara t’ua ketë paguar bujqve, fermerëve dhe që mallrat dhe shërbimet bujqësore të jenë të destinuara për kryerjen e furnizimeve të tatueshme, për të cilat është e përcaktuar e drejta për zbritjen e TVSH-së së zbritshme.
Image of page 38
Image of page 39

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 66 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes