Cho hàm số 2 1x m yx Tìm m để 10 10max min 5 y y A 3m B 6m C4 m D 2m Câu 30Cho

Cho hàm số 2 1x m yx tìm m để 10 10max min 5 y

This preview shows page 4 - 6 out of 7 pages.

29.Cho hàm số 21 x m y x . Tìm m để 1;0 1;0 max min 5 y y   . A.3m.B.6m.C.4m.D.2m. Câu 30.Cho hình chóp .S ABCcó đáy ABClà tam giác vuông tại A, với ABa, 3ACa. Biết 2 SA a và vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm SB , N trên cạnh SC sao cho 2 SN NC . Tính thể tích khối chóp . S AMN . 3 6 18 3 6 9 a . C. 3 6 a V . D. 3 6 2 a V . Câu 31.Một công ty thực hiện việc trả lương cho các công nhân theo phương thức sau: Mức lương của quý làm việc đầu tiên cho công ty là 13,5 triệu đồng/quý, và kể từ quý làm việc thứ hai, múc lương sẽ được tăng thêm 500.000 đồng mỗi quý. Tính tổng số tiền lương một công nhân nhận được sau ba năm làm việc cho công ty. Câu 32.Cho hình chóp tứ giác có tất cả các cạnh đều bằng 2a. Gọi Mlà trung điểm cạnh BC. Mặt phẳng qua M và song song với SBD cắt hình chóp theo thiết diện có diện tích bằng a . C. 2 3 a . D. 2 3 4 a . Câu 33.Cho hàm số yfxcó đồ thị như hình vẽ Số nghiệm của phương trình 3 2 3 2 1 0 f x x A.9.B.10.C.11.D.12. Câu 34.Cho khối chóp tứ giác .S ABCDcó đáy là hình bình hành, 4ADa, 6SASBSCSDa. Tính thể tích lớn nhất V của khối chóp . S ABCD . a V . a V . a V . Câu 35.Gọi Slà tập hợp tất cả các số có 5chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để chọn được một số mà chữ số đứng sau không nhỏ hơn chữ số đứng trước nó (tính theo thứ tự từ trái sang phải). Câu 36.Cho 321220193yxxmx . Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của mđể hàm số nghịch biến trên 1;2 . Câu 37.Tìm mđể đồ thị hàm số 32212212233yxmxmmx5điểm cực trị. x y -2 -1 -1 1 O 1 2 -3
Image of page 4
Trang 5/6 - Mã đề thi 132 A.B.112m  .C.13m.D. 1 1 1 2 3 m m   . 1 3 1 m m   . Câu 38. Cho hình chóp . S ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB SD . A. 3 7 a . B. 21 7 a . C. 7 3 a . D. 21 3 a . Câu 39. Gọi S là tập tất cả các giá trị của m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số 2 3 3 y x x m trên đoạn 1;1 bằng 4 . Tính tổng các phần tử của S . A. 3 . B. 6 . C. 0 . D. 5 . Câu
Image of page 5
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 7 pages?

 • Spring '14
 • CassandraJ.Runyon

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors