ệ nh n và các kho n ph i tr b ng các tài s n ng n h n ư ợ ả ả ả ằ ả ắ � c a

Ệ nh n và các kho n ph i tr b ng các tài s n ng

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

nh n và các kho n ph i tr ) b ng các tài s n ng n h n ư c a doanh nghi p, nh ti n m t, các kho n ph i thu, hàng t n kho) ư Ch Th kh năng thanh toán nhanh: Ch Th này đánh giá ch t ch h n kh năng thanh toán c a doanh nghi p. Ch Th cho ơ bi t: kh năng thanh toán n ng n h n c a doanh nghi p mà không c n ph i thanh lý ế kh n c p hàng t n kho (do: hàng t n kho là tài s n có tính thanh kho n th p h n). ơ Ch Th kh năng thanh toán b ng ti n m t: Ch Th này h u ích đ đánh giá kh năng thanh toán c a doanh nghi p trong giai đo n n n kinh t g p kh ng ho ng, khi mà hàng t n kho không ti u th đ c, cũng nh các ế ượ ư kho n n ph i thu khó thu h i. Ch Th kh năng thanh toán lãi vay:
Image of page 1
Ch Th cho bi t kh năng thanh toán lãi vay c a doanh nghi p. ế Qua k t qu c a các ch th tính toán qua các năm, ta có th th y các ch th này ế đ u có giá tr >1. Đi u này cho th y doanh nghi p có kh năng thanh toán các kho n n c a mình. Các thông s tài chính hi u su t : Đo l ng kh năng sinh l i c a v n. ườ Các thông s tài chính luân chuy n : Đo l ng m c đ s d ng tài s n c a doanh ườ nghi p. K t qu cho th y Nintendo có kh năng thu h i kho n ph i thu nhanh và chu kỳ ế kinh doanh khá ng n và vi c s d ng v n l u đ ng không đ c ư ượ
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

 • Fall '16
 • trần ngọc kỳ

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture