Bai tap kiem toan

Ông tám hỏi ý kiến anh chị v

Info iconThis preview shows pages 9–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ông Tám hỏi ý kiến anh chị về cơ cấu tổ chức của công ty. Anh chi hãy trình bày ý kiến mình và đưa ra giải pháp cải tiến nếu cần thiết. Bài 2 Tại Công ty TNHH sản xuất Huỳnh Quang có các thủ tục hoạt động được mô tả như sau: (a) Khi đặt hàng mua nguyên vật liệu, một liên của đơn đặt hàng được gửi cho bộ phận nhận hàng. Khi nhận hàng, nhân viên bộ phận nhận hàng sẽ ghi số thực nhận vào liên này của đơn đặt hàng và gửi về cho bộ phận kế toán để ghi sổ. Vật liệu sau đó sẽ được nhập vào kho (b) Một chi nhánh bán hàng của công ty bao gồm một cửa hàng trưởng và hai nhân viên. Chi nhánh được mở một tài khoản giao dịch tại Ngân hàng địa phương. Các khoản tiền thu của chi nhánh được nộp vào đây. Các sec rút tiền của tài khoản này phải có chữ ký của Cửa hàng trưởng hoặc Giám đốc tài chính công ty. Sổ phụ được gửi về cho Cửa hàng trưởng, ông này sẽ đối chiếu với sổ sách và lưu sổ phụ. Định kỳ, Cửa hàng trưởng sẽ lập một bảng kê các khoản chi trong kỳ nộp về Công ty. Yêu cầu : Đối với mỗi tình huống kể trên, hãy cho biết điểm yếu của kiểm soát nội bộ và loại gian lận hoặc sai sót nào có thể xảy ra. Sau đó cho biết thủ tục kiểm soát nào có thể điều chỉnh những điểm yếu này của kiểm soát nội bộ. Bài 3 Hãy cho biết những tình huống sau liên quan đến bộ phận nào của hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp. Đánh dấu vào ô thích hợp. Một tình huống có thể liên quan đến nhiều bộ phận. Môi trường kiểm soát Đánh giá rủi ro Các hoạt động kiểm soát Thông tin truyền thông Giám sát 1. Kế toán kho kiêm nhiệm thủ kho 2. Các nhân viên thờ ơ với hiệu quả hoạt động của công ty vì chế độ khen thưởng bình quân 3. Thiếu đồ hạch toán thống nhất nên nhiều nghiệp vụ tương tự lại hạch toán khác nhau.
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
10 4. Không có những chương trình đánh giá định kỳ về hoạt động nên tồn tại những yếu kém kéo dài. 5. Giám đốc thường tự quyết định tuyển dụng nhân viên trong khi quy định của công ty là mọi trường hợp tuyển dụng phải qua Phòng nhân sự. 6. Công ty không có mục tiêu và chiến lược dài hạn và trung hạn. 7. Các nghiệp vụ mua hàng không được phân công người xét duyệt rõ ràng. 8.
Background image of page 10
Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page9 / 21

Ông Tám hỏi ý kiến anh chị v

This preview shows document pages 9 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online