transaksionit duke punësuar nj� t� vetpunësuar për kryerjen e shërbimit n� vend

Transaksionit duke punësuar nj? t? vetpunësuar për

This preview shows page 10 - 13 out of 13 pages.

transaksionit duke punësuar një të vetpunësuar për kryerjen e shërbimit në vend të punësimit të një punonjësi. Megjithatë në shembullin e mësipërm është supozuar se pagesa për shërbimin do të jetë e njëjtë si për të punësuarin ashtu edhe për subjektin e kontraktuar. Menaxherët të cilët konsiderojnë ndryshimin e strukturës së një transaksioni për uljen e kostove tatimore 10
Image of page 10
duhet të marrin parasysh efektin që mund të kenë faktorët jotatimorë. Nëse kursimi në detyrime tatimore ndikon faktorë të tjerë, ndryshimi mund të jetë një ide jo e mirë. Për shembull, nëse do të rikonsiderojmë shembullin e mësipërm por me ndryshimin që subjekti i kontraktuar do të kërkonte $4000 për kryerjen e shërbimit. Në këtë rast fluksi monetar do të jetë më i lartë $2.800: Fluksi monetar $ Pagesa (4000) Kursimi nga tatimi (4000* 30%) 1200 Fluksi monetar neto (2800 ) Pra, alternativa e eleminimit të detyrimeve tatimore rrit pagesën financiare të biznesit. Si rrjedhojë, kosto pas tatimit e alternativës së kontraktimit të një të vetpunësuari $2.800 e kalon atë të një të punësuari $2.450,7. Në këtë rast biznesi duhet të punësojë një punonjës për kryerjen e shërbimit. 4.1Transaksione tregtare Niveli në të cilën një menaxher mund të kontrollojë ndikimin e tatimeve të një transaksioni varet edhe nga natyra e tregut në të cilin ndodh transaksioni. Tregu është një vend ku realizohen marrëveshje tregtare ndërmjet dy apo më shumë palëve me qëllim shkëmbimin e mallrave dhe shërbimeve. Një ose më shumë palë mund të duan të përcaktojnë kushtet e marrëveshjes për të përfituar rezultat më të mirë duke konsideruar tatimet. Aftësia e tyre për ta arritur këtë do të varet nga fleksibiliteti i tregut. Transaksionet private në treg Shumë transaksione biznesesh përfshijnë palë private të cilët lidhin marrëveshje direkt me njëri tjetrin. Në këtë rast palët përfaqësuese kanë fleksibilitet në përcaktimin e transaksionit ashtu si ju leverdis të dyve. Karakteristikat financiare dhe ligjore të transaksionit specifikohen në kontratën e nënshkruar nga të dy palët. Në negociatat e transaksioneve private, secila palë llogarit pasojat tatimore të transaksionit për vete dhe për palën tjetër. Në këtë mënyrë të dy palët mund të punojnë së bashku për të minimizuar koston tatimore të transaksionit dhe të ndajnë kursimin nga tatimi ndërmjet tyre. Për të ilustruar një marrëveshje bilaterale të planifikimit të tatimeve, konsiderojmë rastin e Firmës B dhe një punonjësi të rëndësishëm të saj z. Goxha dhe marrëveshjen e kontratës së re të punës. Për thjeshtësi, do të përfshijmë në diskutim vetëm ndikimin e Tatimit mbi fitimin dhe jo detyrimet ndaj pagës (detyrimet e kontributeve). Firma B dhe Z. Goxha kanë respektivisht norma tatimi marxhinale prej 35 dhe 30 përqind. Shpenzimet e pagave janë të zbritshme për firmën dhe të tatueshme për punonjësin. Supozojmë se marrëveshja ndërmjet tyre është për një pagë prej $12.000. Le të analizojmë ndikimin tatimor në fluksin e parave të secilit. Firma B do të ketë këtë fluks monetar nga kjo kontratë: 11
Image of page 11
Fluksi monetar i firmës $ Paga (12000) Kursimi nga tatimi (12000* 35%) 4200
Image of page 12
Image of page 13

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 13 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes