n vi n \u01b0\u1edd \u1ec7 \u1ec3\u1ec7 Gi\u00e1m \u0111 c b nh vi n k\u00fd gi y chuy n vi n \u0111 i v i bnh vi n h ng III

N vi n ườ ệ ểệ giám đ c b nh vi n ký gi y

This preview shows page 21 - 24 out of 56 pages.

n vi n. ườ - Giám đ c b nh vi n ký gi y chuy n vi n, đ i v i b nh vi n h ng III; tr ng phòng k ho ch t ng h p đ c giám đ c y nhi m ký gi y chuy n vi n ưở ế ượ đ i v i b nh vi n h ng I và II. - Trong phiên th ng tr c: Ng i tr c lãnh đ o ký gi y chuy n vi n cho ườ ườ ng i b nh c p c u. ườ b. Th t c chuy n vi n: ủ ụ - Tr ng phòng k ho ch t ng h p c a b nh vi n có ng i b nh đang ưở ế ườ đi u tr ph i liên h v i b nh vi n d đ nh chuy n ng i b nh đ n, tr tr ng ườ ế ườ h p ng i b nh trong tình tr ng c p c u. ườ - Bác sĩ đi u tr tóm t t h s b nh án, các xét nghi m đã làm, ch n đoán ơ xác đ nh, thu c đã dùng trong quá trình đi u tr và tình tr ng ng i b nh hi n ườ t i. - Đ i v i ng i b nh n ng, c p c u ph i có bác sĩ ho c y tá (đi u ườ d ng) đ a đi, mang theo h s b nh án tóm t t, có ph ng ti n c p c u trên ưỡ ư ơ ươ đ ng di chuy n ng i b nh. ườ ườ
- Y tá (đi u d ng) đ a ng i b nh chuy n vi n có trách nhi m bàn giao ưỡ ư ườ ng i b nh, h s b nh án, t trang (n u có) cho ng i ti p đón b nh vi n ườ ơ ư ế ườ ế m i đ n và hai bên ký nh n vào s bàn giao. ế c. Chu n b cho ng i b nh đ c chuy n vi n: ườ ượ - Bác sĩ đi u tr có nhi m v gi i thích rõ lý do c n chuy n vi n cho ng i b nh và gia đình ng i b nh. ườ ườ - Làm đ y đ th t c ng i b nh ra vi n. ủ ụ ườ 4. Ra vi n: a. Bác sĩ đi u tr có nhi m v : - Đánh giá tình tr ng s c kh e, b nh t t c a ng i b nh và đ ngh cho ra ườ vi n. - Thông báo cho ng i b nh bi t tình hình s c kh e và k t qu đi u tr . ườ ế ế b. Bác sĩ tr ng khoa: thăm khám l i, nh n xét k t qu đi u tr và quy t ưở ế ế đ nh cho ng i b nh ra vi n. ườ c. Y tá (đi u d ng) hành chính khoa ho c y tá (đi u d ng) th ng tr c: ưỡ ưỡ ườ - Làm đ y đ th t c cho ng i b nh ra vi n. ủ ụ ườ - Nh n l i chăn, màn, qu n áo và v t d ng khác; h ng d n ng i b nh ướ ườ ho c gia đình ng i b nh thanh toán vi n phí. ườ - Sau khi ng i b nh đã thanh toán vi n phí, phát gi y ra vi n và d n dò ườ ng i b nh v t chăm sóc s c kh e. ườ ề ự - N p h s b nh án cho phòng k ho ch t ng h p theo quy ch l u tr ơ ế ế ư h s b nh án. ồ ơ
8. QUY CH S D NG THU C I. QUY Đ NH CHUNG: 1. S d ng thu c cho ng i b nh ph i đ m b o an toàn, h p lý, hi u qu ườ và kinh t . ế 2. Thu c ph i đ c đ m b o đ n c th ng i b nh. ượ ế ơ ườ 3. Ph i th c hi n đúng các quy đ nh v b o qu n, c p phát, s d ng và thanh toán tài chính. II. QUY Đ NH C TH : 1. Ch đ nh s d ng và đ ng dùng thu c cho ng i b nh: ườ ườ Bác sĩ đ c quy n và ch u trách nhi m ra y l nh s d ng thu c và ph i ượ th c hi n các quy đ nh sau: a. Y l nh dùng thu c ph i ghi đ y đ , rõ ràng vào h s b nh án g m: tên ơ thu c, hàm l ng, li u dùng, đ ng dùng và th i gian dùng. ượ ườ b. Thu c đ c s d ng ph i: ượ - Phù h p v i ch n đoán b nh, v i k t qu c n lâm sàng. ế - Phù h p v i đ tu i, cân n ng, tình tr ng và c đ a ng i b nh.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture