2000 - 2011 Απαντήσε&Ic

Η f είναι γνησίως αύξουσα στα

Info icon This preview shows pages 44–47. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Η f είναι γνησίως αύξουσα στα (- , 0) και (3 , + ), ενώ είναι γνησίως φθίνουσα στο (0 , 3). x - 0 3 + f΄(x) + - + f (x)
Image of page 44

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ΘΕΜΑ 3 ο ΘΕΜΑ 4 ο A A 300+305+310+315+315+320+325+330 2520 x = = = 8 8 Γράφουμε τις παρατηρήσεις με αύξουσα σειρά : 300 305 310 320 325 330 , , , , , , , 3 Οι μεσαίες παρατηρήσεις είναι 315, άρα 315 δ 31 = 5 α. 315 Β B 15 + 315 = 2 250+270+290+310+310+330+340 2100 x = = = 7 7 Γράφουμε τις παρατηρήσεις με αύξουσα σειρά : 250 , 270 , 290 , , 310 , 330 , 340 Η μεσαία παρατήρηση είναι 310, άρα δ = 31 0 315 β. 300 i(A) i(B) ολ t + t 2520 + 2100 4620 x = = = = 8 + 7 15 15 Γράφουμε τις παρατηρήσεις με αύξουσ 300 305 310 315 31 α σειρά : 250,270,290, , , , ,310, , , , , ,330,340 Η μ 5 32 εσα 0 325 3 ία π 310 αρατήρηση είναι 30 310 γ. 308 310, άρα δ = 310 x i v i f i Ν i f i % F i % 1 2 0,1 2 10 10 2 6 0,3 8 30 40 3 8 0,4 16 40 80 4 4 0,2 20 20 100 Σύνολα 20 1 100
Image of page 45
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑÏΟΥ 2000 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο A. α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 65. β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 65. γ. Σχολικό βιβλίο σελίδα 65. Β. 1. Δ, 2. Β. ΘΕΜΑ 2 ο 2 2 Πρέπει x - 3 0 x 3, άρα ημx (ημx) (x - 3) - ημx (x - 3) f΄(x) = = x - 3 (x - 3) συνx (x - 3) - ημx 1 = = (x - 3) ΄ ΄ α. το πεδίο ορισμού της f είναι το Α = ΙR - {2}. β. (x - 3 2 2 (0 - 3) συν0 - ημ0 -3 1 - 0 -3 f΄(0) = = = = (0 - 3) (-3) 9 2 ) συνx - ημx (x - 3) 1 γ. - 3 ΘΕΜΑ 3 ο α. f΄(x) = (2x 3 + 5x + 3)΄ = 6x 2 + 5, x IR. β. Είναι f΄(x) > 0, άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο IR.
Image of page 46

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ΘΕΜΑ 4 ο Α 9 + 6 + 7 + 9 + 9 + 8 48 x = = = 6 6 α. 8 Γράφουμε τις παρατηρήσεις με αύξουσα σειρά : 6 , 7 , 8 , 9 , 9 , 9 Α 8 + 9 δ = 2 Α δ = 8,5 Β 8 + 10 + 7 + 8 + 12 45 x = = = 5 5 β. 9 Γράφουμε τις παρατηρήσεις με αύξουσα σειρά : 7 , 8 , 8 , 10 , 12 δ Β = 8 γ. Αν ένας πωλητής ήθελε να πείσει έναν υποψήφιο να αγοράσει το αυτοκίνητο Α, θα χρησιμοποιούσε τη μέση τιμή, διότι Α Β x < x . Αν ένας πωλητής ήθελε να πείσει έναν υποψήφιο να αγοράσει το αυτοκίνητο Β, θα χρησιμοποιούσε τη διάμεσο, διότι δ Β < δ Α .
Image of page 47
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern