Bai 15 16.docx

Ướ ớ ị ứ ỏ ị ứ ớ isaia gieremia

This preview shows page 3 - 5 out of 8 pages.

ướ ứ ớ Isaia, Gieremia, Ezekiel, Daniel c) Các ngôn s đáp l i l i kêu g i c a Thiên Chúa nh th nào? ư ế Ví d n g i c a Giêrêmia: tu i hai m i m t, Giêrêmia nh n ra r ng Thiên Ơ ươ Chúa đã phong ông làm ngôn s tr c khi ông sinh ra nh ng ông thoái thác “Ôi l y ướ ư Đ c Chúa là Chúa Th ng, con đây còn qúa tr , con không bi t ăn nói! Con ch a đ n ượ ế ư ế tu i tr ng thành”. Ông c ng l i và tr n tránh nhi m v Chúa trao và năn n Chúa ưở ưỡ cho ông đ c t ch i nó ượ n g i c a Isaia: Tr c ti ng g i c a Thiên Chúa “Ta s sai ai đây? Ai s đi Ơ ướ ế cho chúng ta?” Isaia đáp tr r t nhi t tình: “L y Chúa, này con đây, xin Chúa sai con” ả ấ n g i ngôn s b t ngu n t tình yêu nh ng không c a Thiên Chúa và s đáp Ơ ư tr c a các ngài đ i v i ti ng g i c a Chúa. Nh ng ng i s n sàng đáp l i l i kêu ế ườ g i c a Thiên Chúa nh Isaia là không nhi u mà các ngôn s th ng s s hãi t ư ườ ch i l i m i g i này, nh ng đ c Thiên Chúa c ng c và ban n, các ngài s n sàng ư ượ ơ thi hành s m ng d) Các ngôn s giáo hu n thông qua l i nói và hành đ ng B ng l i nói: Các ngài gi ng d y đ trách m ng, v ch ra nh ng l i l m c a dân, đe do nh ng tai ho , khuyên dân bi t làm gì đ đúng ý Chúa, đôi khi còn h a ế h n m t t ng lai t t đ p. L i các ngài th ng v n g n, đanh thép ươ ườ B ng hành đ ng t ng tr ng: Đó là nh ng ng i ch ng ki n ph i s ng s t ượ ư ườ ế và chú ý, tin t ng h n vào l i gi i thích ý nghĩa kèm theo (Ví d : Akhiya xé áo ưở ơ chòng thành 12 m nh, cho Giêrôboam 10 m nh đ ch ông này s làm vua 10 chi t c. Giêrêmia đ p v vò b ng đ t đ nói r ng Giavê s đ p tân dân và thành Giêrusalem mà vô ph ng c u ch a …). Các ngôn s còn rao gi ng b ng chính đ i s ng mình ươ
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

nh lòng chung th y c a Hôsê, cu c đ i đau kh c a Giêrêmia, Gioan T y gi ư nh là minh ch ng hùng h n nh t ư Các ngôn s th ng ch u nhi u đau kh khi thi hành s m ng nh ng các ngài ườ ư không b cu c, dù ph i ch t vì các Ngài ý th c đ c, l i các ngài loan báo là L i c a ế ượ Thiên Chúa e) Giáo lý các ngôn s Các ngôn s là nh ng ng i loan tuy n đ o lý chính th ng t Thiên Chúa. Dù có ườ nhi u ngôn s , nh
Image of page 4
Image of page 5
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern