Ngành xây dựng là c? n nhi ều chi phí cho

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 82 - 84 out of 113 pages.

ngành xây dựng là cầ n nhi ều chi phí cho tài sả n c định, trong khi chi phí khấ u hao ch chi ế m t l nh trong t ổng chi phí sả n xu t kinh doanh c ủa công ty chứ ng t kho n m ục này chƣa đƣợc chú trọ ng x ứng đáng. Trong tƣơng lai Phong Phú nên đổi hƣớ ng sang đầu tƣ đổ i m ới và nâng cao trình độ máy móc thiế t b , khoa h ọc công nghệ để tăng
Image of page 82

Subscribe to view the full document.

73 năng lự c s n xu ất, đấ u th ầu cũng nhƣ tăng năng suất lao độ ng, ti ế t ki ệm chi phí cho mình. T tr ng kho n ph i thu trong t ổng tài sản quá l n : Trong tài sả n ng n h n c a doanh nghi p, tuy chi ế m t tr ọng cao nhƣng lạ i ch y ếu là khoả n ph i thu trong khi t tr ọng hàng tồn kho và tiề n th ấp là nhữ ng b t c p trong vi c qu ản lý tài sả n ng n h n c a doanh nghi p. Kho n ph i thu chi ếm đến 50% tài sả n ng n h n cho th ấy công ty đang bị chi ế m d ng v ốn quá nhiều. Đặc điể m c ủa ngành xây dựng là thi công và thanh toán theo tiến độ thi công nên việ c t ồn đọ ng v n các nhà đầu tƣ là khó tránh khỏ i. Đặ c bi ệt đố i v i doanh nghi p có các dự án tại các tỉ nh mi n núi nhƣ Sơn La, Bắ c C n, Lai Châu, đơn vị đầu tƣ lạ i ch y ếu là ban quản lý dự án các huyệ n t nh, s giao thông…là các đơn vị nhà nƣớc thì thủ t ục hoàn thành và thanh toán công trình còn khó khăn hơn. Đây là nguyên nhân chủ y ếu gây ứ đọ ng v ốn thi công củ a doanh nghi p, công ty nên đặ c bi ệt chú trọng hoàn thành đúng tiến độ thi công dự án và đả m b o ch t lƣợng cũng nhƣ hồ sơ, thủ t ục để đả m b ảo đƣợ c vi ệc thanh toán đúng hạn các hợ p đồng, tránh ứ đọ ng v ốn quá lâu gây tăng chi phí sử d ng v n. Kh năng thanh toán chưa cao cụ th do k h năng thanh toán tứ c th ời quá thấ p : so v ới các doanh nghiệp cùng ngành có thể th ấy công ty Phong Phú có lƣợ ng ti n m t quá thấp, trong khi lƣợ ng vay ng n h n l i l ớn làm hệ s kh năng thanh toán củ a doanh nghi ệp có giá trị r t th p. Trong th i gian t ới công ty cần chú ý tăng lƣợ ng ti n d tr , t đó nâng cao khả năng thanh toán tứ c th i c ủa mình. Kho n m ục này có giá tr quá thấ p t ại đơn vị , ch chi ế m kho ảng 2 % và xu hƣớng ngày càng giả m t 2012 - 2014. S ảnh hƣở ng to l n c a chu k kinh t ế đế n ho ạt động ngành xây dựng cũng nhƣ vi ệc chính sách tiề n t t i Vi t Nam b th t ch
Image of page 83
Image of page 84
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes