\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0f\u0e08\u0e25\u0e19 13 \u0e1e\u0e25\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e08\u0e25\u0e19\u0e40\u0e09\u0e25\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e21\u0e40\u0e25\u0e01\u0e25\u0e41\u0e01\u0e2a k E

ความรอนและทฤษฏจลน

This preview shows page 13 - 15 out of 17 pages.

ความร้อนและทฤษฏีจลน์ 13 พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลแก๊ส ( k E ) ที่กล่าวมาในข้างต้นนี้ จะมีค่าเท่ากับพลังงาน จลน์ของโมเลกุลแก๊สเพียง 1 โมเลกุลเท่านั้น หากเป็นพลังงานจลน์รวมของทุกโมเลกุลรวมกัน จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พลังงานภายในระบบ ( U ) ซึ่งสามารถหาค่าได้จาก U = N k E หรือ U = 2 3 N K B T หรือ U = 2 3 PV หรือ U = 2 3 n RT เมื่อ U คือพลังงานภายในระบบ ( พลังงานจลน์รวมของทุกโมเลกุลแก๊ส ) ( J ) n คือจานวนโมลแก๊ส ( โมล ) R = 8.31 J / mol . K 1 8. จงหาพลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลแก๊สที่ 30 o C 1 . 4.38 x 10 21 2 . 6.07 x 10 21 3. 6.27 x 10 21 4. 6.72 x 10 21 19. แก๊สชนิดหนึ่งบรรจุไว้ในถังขนาด 0.5 ลูกบาศก์เมตร มีความดัน 1 บรรยากาศ จงหาพลัง งานจลน์เฉลี่ยของแต่ละโมเลกุลของแก๊สนี้ในหน่วยจูล ( J ) ถ้าแก๊สนี้ 1 ลูกบาศก์เมตร มี จานวนโมเลกุลเท่ากับ 2.5 x 10 25 โมเลกุล 1. 1.20 x 10 20 2. 0.80 x 10 20 3. 0.60 x 10 20 4. 0.27 x 10 20 2 0. จงหาพลังงานภายในระบบของแก๊สไฮโดรเจนเมื่อ . ปริมาณ 2 โมล ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส . ปริมาตร 10 ลิตร ความดัน 2 x 10 5 พาสคัล 1. . 7479 , ข. 3 x 10 3 จูล 2. ก. 7500 , ข. 6 x 10 3 จูล 3. ก. 8000 , ข. 3 x 10 3 จูล 4. ก. 8256 , ข. 4 x 10 3 จูล
Image of page 13
ติวสบาย 3 weeks เข้ามหาลัย 2 บทที่ 18 ความร้อนและทฤษฏีจลน์ 14 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ( T ) หรือความดัน ( P ) หรือปริมาตรแก๊ส ( V ) จะท าให้พลังงานภายในระบบ ( U ) เปลี่ยนแปลงไปด้วย เราสามารถหาค่าพลังงานภายใน ระบบที่เปลี่ยนไปได้จากสมการต่อไปนี้ U = 2 3 N K B T หรือ U = 2 3 n R T หรือ U = 2 3 P 2 V 2 2 3 P
Image of page 14
Image of page 15

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 17 pages?

  • Summer '14

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture