y sinh � ởể ả tính c ng đ ng ộ ồ Đc tr ng này c a văn ho� ph ng Đông khi n m i

Y sinh ? ởể ả tính c ng đ ng ộ ồ đc tr

This preview shows page 8 - 10 out of 14 pages.

y sinh ơ ở tính c ng đ ng . Đ c tr ng này c a văn hoá ph ng Đông khi n m i ng i khi hành đ ng luôn luôn ph i nghĩ đ n c ng ư ươ ế ườ ế đ ng, đ n t p th , xã h i. Trong làng, ng i dân th ng tránh nh ng vi c làm ph ng h i đ n t p th . ế ườ ườ ươ ế T đây n y sinh quan đi m s ng vì t p th . Vì t p th , ng i ta s n sàng hi sinh l i ích cá nhân. Cũng vì ườ th mà ng i ph ng Đông th ng ế ườ ươ ườ đ cao nghĩa v , trách nhi m (trong khi ph ng Tây thì coi tr ng ươ quy n l i). Qu th c, trong vi c ch ng ch i v i thiên tai, đ ch ho , n u không có tinh th n trách nhi m ế đ c đ lên thành nghĩa v thì không th có đ c chi n th ng. ượ ượ ế Nh ng ng i trong làng s ng n ng t a vào nhau, vì nhau, s ng theo tinh th n c ng đ ng, do đó h đ i ườ ươ x v i nhau r t có tình c m . M i v n đ n y sinh đ u đ c gi i quy t b ng tình nghĩa h hàng, bà con, ượ ế láng gi ng m t cách m m d o . Có ng i ví văn hoá ng x ph ng Đông m m d o và linh ho t nh ườ ươ ư n c. Vì v y ướ m m d o , tr ng tình th c s là m t đ c tr ng c a văn hoá ng x ph ng Đông. Ng i ta ư ươ ườ s ng v i nhau b ng tình c m th ng yêu, b ng tinh th n c ng đ ng, vì v y s n sàng giúp đ nhau ươ trong nh ng lúc ho n n n, khó khăn, theo tinh th n “lá lành đùm lá rách”. L i s ng tr ng tình c m t t y u d n đ n thái đ ế ế tr ng đ c, tr ng văn , tr ng s hi u hoà ế . T tính c ng đ ng, t s đùm b c làng xã, sau này truy n th ng t t đ p y phát tri n thành tinh th n dân t c ch nghĩa yêu n c ph ng ướ ươ Đông. N u so sánh v i văn hoá ph ng Tây thì cũng th y m t s khác bi t nh t đ nh. Có th nói, trong quan ế ươ h ng x , ph ng Tây thiên v ệ ứ ươ cá th , tr ng lí . Đ i v i ph ng Tây, con ng i cá nhân đ c đ cao. ươ ườ ượ Đi u này có đi m m nh là phát huy cao đ s c sáng t o cá nhân, tránh đ c s d a d m theo ki u “cha ượ chung không ai khóc”. H n n a l i ng x tr ng lí giúp con ng i s ng theo pháp lu t m t cách có ý ơ ố ứ ườ th c - đi u mà các xã h i nông nghi p ph ng Đông ph i ph n đ u r t gian kh m i có đ c. ươ ượ Nh ng đi u trình bày trên đây không có nghĩa là ph ng Đông ch có tính c ng đ ng mà không có tính ươ cá nhân còn ph ng Tây ch có tính cá nhân mà không có tính c ng đ ng. Tách b ch nh v y là siêu ươ ư hình. Do đó, theo chúng tôi, cách nói “thiên v ” cái này hay cái kia nh các nhà nghiên c u đã nêu là có c ư ơ s . Cũng có ng i cho r ng, Vi t Nam, tâm th c ườ duy c ng đ ng luôn luôn chi m u th đ i v i tâm ế ư ế
Image of page 8
th c duy cá nhân [Nguy n Ki n Giang, 2003, 34]. Đây cũng là m t cách di n đ t có c s . Nh n đ nh này ế ơ có th áp d ng cho văn hoá ph ng Đông nói chung. ươ 4. Trong quan h ng x v i thiên nhiên, ph ng Đông nghiêng v hoà đ ng, thu n t nhiên ệ ứ ươ Đ c đi m hoà đ ng, thu n t nhiên c a văn hoá ph ng Đông th ng đ c đ t trong s so sánh v i ươ ườ ượ đ c đi m chinh ph c t nhiên c a văn hoá ph ng Tây. Văn hoá ph
Image of page 9
Image of page 10

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 14 pages?

 • Winter '18
 • hamon

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors