Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Aceste dezacorduri pot deveni în timp surse cronice

Info icon This preview shows pages 160–161. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
iunii. Aceste dezacorduri pot deveni în timp surse cronice de conflict. A ș adar, a ș a cum se men ț iona ș i mai devreme, congruen ț a obiectivelor în cuplu poate provoca efecte negative dac ă diferen ț ele sunt majore la nivel personal. Chiar ș i la nivel de definire, cercet ă torii care sus ț in perspectiva conform c ă reia obiectivele personale sunt mai degrab ă reprezent ă ri sociale aduc în discu ț ie faptul c ă uneori obiectivele sunt activate de c ă tre rela ț ia pe care o avem cu o anumit ă persoan ă ș i asta poate aduce performan ță sau dimpotriv ă , ajunge s ă o determine s ă renun ț e la urm ă rirea acestuia . Alte cercet ă ri exploreaz ă ș i ele congruen ț a caracteristicilor personale în ceea ce prive ș te stabilitatea unei rela ț ii ș i ajung la concluzia c ă vârsta la c ă s ă torie este un element important, aceast ă vârst ă trebuind s ă asigure flexibilitatea dar ș i maturitatea so ț ilor. Rezultatele prezentate într-un studiu îi determin ă pe autori (Jones, Beach ș i Fincham 2006) s ă ajung ă la concluzia c ă diferen ț a dintre so ț i nu creeaz ă probleme atunci când se înscrie în limitele mediilor statistice existente în popula ț ia dat ă . În schimb, egalitatea relativ ă a vârstelor celor doi so ț i este favorabil ă stabilit ăț ii cuplului. Aceast ă distan ță de congruen ță diadic ă trebuie a ș adar investigat ă la nivel empiric întrucât este un sprijin în construirea unor interven ț ii practice ș i eficiente pentru armonizarea obiectivelor de cuplu. Cercet ă rile din domeniul psihologiei cuplului sunt foarte puternic dezvoltate spre a în ț elege dinamica de rela ț ionare dintre cei doi parteneri ș i cum aceasta func ț ioneaz ă , la baza acestora fiind prezente mai degrab ă procese de comunicare ce evolueaz ă intens atunci când dou ă persoane sunt într-o rela ț ie (Walsh 2012). Relevant pentru aceast ă tematic ă este ș i gradul de intimitate care este p ă strat între ace ș tia. Intimitatea, ca o nevoie uman ă , este generat ă din „diferen ț ierea unei nevoi biologice universale, o nevoie de apropiere fizic ă ș i de contact cu o alt ă fiin ță uman ă (Bagarozzi 2001, 7). Dorin ț a de a forma leg ă turi emo ț ionale cu ceilal ț i pare s ă fie o tr ă s ă tur ă înn ă scut ă ș i definitorie a omului, care va continua, f ă r ă îndoial ă , s ă se manifeste. Unul dintre studiile române ș ti sesizeaz ă aceea ș i nevoie personal ă de dezvoltare emo ț ional ă astfel încât s ă poat ă fi sus ț inut ă implicarea într-o rela ț ie de cuplu ș i mai mult, autoarea sesizeaz ă c ă tr ă s ă turile de personalitate ale persoanei intervin profund în dezvoltarea unei rela ț ii ș i men ț inerea unei st ă ri de dispozi ț ie afectiv ă pe termen lung. Pentru a se putea dezvolta o adev ă rat ă capacitate de a iubi, este nevoie ca persoana s ă fi parcurs etapele de dezvoltare ș i s ă fi internalizat „st ă rile afective specifice fiec ă
Image of page 160

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 161
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern