Course Hero Logo

En offentlig gode er en gode der hverken er

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 9 - 12 out of 13 pages.

En offentlig gode er en gode, der hverken er ekskluderbart eller rivaliserende. En sådan gode kan eksempelvis være det danske forsvar.Et stabilt klima kan derfor argumenteres for at være en offentlig gode, da folk ikke kan fraholdes at få fordele af goden. Dette kan sammenlignes med det danske forsvar. Forsvaret ville ikke forsvare hele samfundet pånær én person, der ikke har betalt. Samtidig vil den enkeltes udbyttet og fordel ved et stabilt klima ikke fraholde en anden persons udbytte og fordel ved det stabile klima. Derfor kan det antages at et stabilt klima er en offentlig gode. Undersøgelser viser, at der i befolkningen er flertal for at øge klimaindsatsen.9
2.2 Hvis folk er villige til at betale for et bedre miljø og klima, hvorfor eksisterer der så ikke et privat marked for klimaforbedringer?Free rider er defineret ved at være: En person, der får fordelen ved en gode men uden at betale for det. Markedsfejl er defineret ved at være: Den situation, hvor de knappe ressourcer ikke allokeres mest efficient.Grunden til at der ikke eksisterer et privat marked for klimaforbedringer er pga. free riding. Denne situation er en markedsfejl, som opstår pga. eksternaliteter. Da offentlige goder ikke er ekskluderbare kan denne free rider nyde godt af goden. Dette fraholder, at der kan opstå et privat marked for udbuddet af klimaforbedringer. Staten derimod kan udbyde denne gode, og dette finansieres gennem skatter. Staten kan vælge at udbyde klimaforbedringer, hvis de mener, at omkostningerne er mindre end fordelene. Dette vil gøre alles tilværelse/velfærd bedre.Planter omdanner kuldioxid til ilt gennem fotosyntese. Stueplanter er derfor med til at reducere den samlede koncentration af CO2i atmosfæren. Betragt markedet for stueplanter givet ved figur2.2.3 Argumentér kort for, at forbruget af stueplanter medfører en positiv eksternalitet på efterspørgselssiden.Positiv eksternalitet er defineret ved at være: En fordel, der bliver pålagt en tredjepart på vegne af en persons beslutninger og ageren i et marked.Da planter omdanner kuldioxid til ilt gennem fotosyntese, og derved reducerer CO2-koncentrationen i atmosfæren, kan det argumenteres for, at erhvervelsen af stueplanter medfører positiv eksternalitet på efterspørgslen. Jo flere, som efterspørger (erhverver sig) stueplanter, jo mere reduceres CO2-koncentrationen i atmosfæren. Dette betyder, at andre mennesker bliver direkte og positivt påvirket af forbruget af stueplanter.10
Antag, at hver stueplante reducerer CO2-koncentrationen svarende til en velfærdsgevinst på 100 kr. per plante.2.4 Find ligevægtspris og - mængde på markedet for stueplanter.I markedet for stueplanter må:ligevægtsprisen være: 200 kr.ligevægtsmængden være: 500 stk.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 13 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture