ΜαθήματÎ&plusmn

Β αν ? άξονα yy είναι

This preview shows page 39 - 40 out of 43 pages.

β) Αν ο άξονα̋ y’y είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη τη̋ γραφική̋ παράσταση̋ τη̋ f, τότε τι θα ισχύει; γ) Σε ποια σημεία αναζητούμε τι̋ κατακόρυφε̋ ασύμπτωτε̋ μια̋ συνάρτηση̋; Αν μια συνάρτηση είναι συνεχή̋ στο R ή σε κλειστό διάστημα, τότε παρουσιάζει κατακόρυφε̋ ασύμπτωτε̋; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σα̋. δ) Σε ποια σημεία των ρητών συναρτήσεων αναζητούμε τι̋ κατακόρυφε̋ ασύμπτωτε̋; ε) Πόσε̋ κατακόρυφε̋ ασύμπτωτε̋ μπορεί να έχει μια συνάρτηση; Σημείωση: Επανάληψη στα μη πεπερασμένα όρια ( Φυλλάδιο: Μάθημα 7 / Ανάλυση – 10 Κεφάλαιο, ενώ από το σχολικό βιβλίο: παράγραφο̋ 1.6 / σελ. 176) Βασική Άσκηση 151η α) Βρείτε μια γνωστή συνάρτηση που η γραφική̋ τη̋ παράσταση έχει άπειρε̋ κατακόρυφε̋ ασύμπτωτε̋. β) Οι πολυωνυμικέ̋ συναρτήσει̋ έχουν κατακόρυφε̋ ασύμπτωτε̋; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σα̋ γ) Οι συνεχεί̋ συναρτήσει̋ στο R έχουν κατακόρυφε̋ ασύμπτωτε̋; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σα̋ Άσκηση 152η Να βρείτε τι̋ κατακόρυφε̋ ασύμπτωτε̋ των γραφικών παραστάσεων για τι̋ παρακάτω συναρτήσει̋: α) ( ) x , x 0 f x 1 , x 0 x = > β) ( ) 2 x x 1 1 f x x + + − = γ) ( ) ln x f x x = Άσκηση 153η ∆ίνεται συνάρτηση ( ) ( ) f : ,1 1, −∞ +∞ → R με τύπο ( ) 2 x x 2 f x x 1 +λ − = και λ πραγματικό̋ αριθμό̋. α) Σωστό ή Λάθο̋; Η γραφική παράσταση τη̋ συνάρτηση̋ f έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την ευθεία x = 1. β) Για ποια τιμή του λ η γραφική παράσταση τη̋ συνάρτηση̋ f δεν έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη; Ερώτηση 31η «Οριζόντια ασύμπτωτη» α) ∆ώστε τον ορισμό τη̋ οριζόντια̋ ασύμπτωτη̋ 0 y y = για την γραφική παράσταση τη̋ συνάρτηση̋ f. β) Αν ο άξονα̋ x’x είναι οριζόντια ασύμπτωτη τη̋ γραφική̋ παράσταση̋ τη̋ f, τότε τι θα ισχύει; γ) Σε ποια σημεία αναζητούμε την οριζόντια ασύμπτωτη μια̋ συνάρτηση̋; Σε ποια διαστήματα του πεδίου ορισμού αναζητούμε τι̋ οριζόντιε̋ ασύμπτωτε̋;
Image of page 39

Subscribe to view the full document.

Image of page 40
 • Winter '09
 • Nikos

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern