T� dhënat e përdorura n� kët� publikim bazohen n� raportimet e vet� shoqërive

T? dhënat e përdorura n? kët? publikim bazohen n?

This preview shows page 50 out of 50 pages.

Të dhënat e përdorura në këtë publikim bazohen në raportimet e vetë shoqërive të sigurimit pranë AMF, sipas formatit të përcaktuar në Rregulloren "Për raportimin e detyruar dhe periodik të shoqërive të sigurimit dhe risigurimit" - Miratuar me vendimin e Bordit të AMFnr. 34, datë 28.05.2015. Kopje të paplotësuara të këtyre pasqyrave me udhëzimet përkatëse janë të disponueshme në faqen zyrtare të internetit të AMF. Për konvertimin e të dhënave në valutë të huaj është përdorur kursi mesatar i këmbimit për muajin Nentor 2019, referuar të dhënave të publikuara në faqen zyrtare të internetit të Bankës së Shqipërisë: 1 Euro = 122.8 lekë dhe 1 USD = 111.06 lekë. Për grafikët që nuk përmbajnë informacion në gjuhën angleze, referohu tabelës me të cilën grafiku lidhet. *Bordi i AMF-së në mbledhjen e tij të datës 30.09.2014 miratoi bashkimin me përthithje të shoqërisë së sigurimit “Interalbanian Vienna Insurance Group” sh.a., (shoqëria e përthithur) tek shoqëria e sigurimit “Sigma Vienna Insurance Group” sh.a., (shoqëria përthithëse). **Në klasën e sigurimit "dëmtime të tjera në pronë" është përfshirë sigurimi inxhinierik EAR, CAR, në bazë Rregulloren nr. 34, datë 28.05.2015 "Për listën e dokumenteve të llogaridhënies së detyruar vjetore e periodike të shoqërive të sigurimit e risigurimit" Data in this publication are sourced from statistical returns submitted to AFSA by authorised Insurance companies, under the Regulation of" annual and periodic statutory reporting of insurance and reinsurance companies" - Approved by the Board of the Authority under Regulation no. 34, date 28.05.2015. For data in foreign currency, the official average currency exchange rate for November 2019 is used, referring to the Central Bank of Albania official website: 1 Euro = 122.8 ALL dhe 1 USD = 111.06 ALL. Please for the english version of the information included in the charts, refer to the source table of the chart. *The AFSA Board, on its meeting of 30.09.2014 approved the merger of the insurance company “Interalbanian Vienna Insurance Group” sh.a., (company being acquired) to the insurance company “Sigma Vienna Insurance Group” sh.a., (the acquiring company). **The insurance class Insurance against other damage and loss property contains also engineering insurance EAR, CAR. This is done according to the Regulation no. 34, date 25.05.2015 “On the list of documents for the annual and periodic statutory reporting of insurance and reinsurance companies".
Image of page 50

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 50 pages?

 • Winter '19
 • jane smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes