� ự � ộ c a Trung Hoa Dân qu c Đây là � ố l n đ u tiên trong các gi y t c� � ầ

? ??? ? ộ c a trung hoa dân qu c đây là ? ố l

This preview shows page 10 - 12 out of 13 pages.

ủ ự ủ c a Trung Hoa Dân qu c. Đây là l n đ u tiên trong các gi y t nhân ông s d ng tên H Chí Minh. Ông khai nhân thân là "Vi t Nam- Hoa ki u" Ông b chính quy n đ a ph ng ươ c a Trung Hoa Dân qu c b t ngày 29 tháng 8 khi đang đi cùng m t ng i Trung Qu c d n đ ng và ườ ườ giam h n m t năm, tr i qua kho ng 30 nhà tù. Ông vi t Nh t ký trong tù ơ ế trong th i gian này (t tháng 8 năm 1942 đ n tháng 9 năm 1943). "Nh t kỳ ế trong tù" là m t tác ph m đ c ượ Tác ph m Nh t kí trong tù nh ng tác gi ng i Vi t Nam, ng i ph ng Tây và c ng i Trung Qu c, ườ ườ ươ ườ nh Quách M t Nh c, Viên ng hay Hoàng Tranh đ cao. ư ượ Ư Ngày 22/12/1944, Ng i ch th thành l p Đ i Vi t Nam tuyên truy n ườ Gi i phóng quân, ti n thân c a Quân đ i nhân dân Vi t Nam ngày nay và xây d ng căn c đ a cách m ng. Tháng 8/1945, trong không khí sôi s c cách m ng c a th i kỳ ti n kh i nghĩa, Ng i cùng Trung ng tri u t p đ i h i qu c dân Tân Trào. Đ i ườ ươ h i đã c Ng i làm ch t ch Chính ph lâm th i c a n c Vi t Nam dân ườ ủ ị ướ ch C ng hòa. Ng i đã phát l nh t ng kh i nghĩa giành chính quy n trong ườ c n c. Ngày 2/9/1945, Ng i đ c b n Tuyên ngôn đ c l p tr c nhân dân ướ ườ ướ c n c và nhân dân toàn th gi i thành l p n c Vi t Nam dân ch c ng ướ ế ướ hòa, Nhà n c Công nông đ u tiên Đông Nam châu Á. ướ Trong nh ng ngày đ u cách m ng, n c ta có nhi u khó khăn ch ng ướ ch t và b bao vây b n phía. N n đói do phát xít Nh t - Pháp gây ra đã gi t ế h i h n hai tri u ng i Vi t Nam. Tháng 9/1945 câu k t v i các đ qu c ơ ườ ế ế M , Anh và b n ph n đ ng Qu c dân Đ ng Trung Qu c, th c dân Pháp tr
Image of page 10

Subscribe to view the full document.

l i xâm l c n c ta m t l n n a, âm m u xóa b m i thành qu c a Cách ượ ướ ư m ng tháng Tám. Ch t ch H Chí Minh cùng Ban ch p hành Trung ng Đ ng lãnh đ o ủ ị ươ toàn dân ra v a đánh tr b n th c dân Pháp xâm l c mi n Nam, v a đ i ượ phó v i b n ph n đ ng T ng Gi i Th ch mi n B c. ưở Hi p đ nh s b ngày 6/3/1946 đ c ký k t gi a Vi t Nam Dân ch C ng ơ ượ ế hòa và Pháp. Quân T ng Gi i Th ch rút kh i mi n B c Vi t Nam. Quân ưở đ i Pháp m r ng đánh chi m mi n Nam, kéo ra mi n B c và l n d n t ng ở ộ ế b c mi n B c, âm m
Image of page 11
Image of page 12
 • Summer '18
 • Mr. Bean

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes